Dagsorden
Regionsrådet 23-08-2021 13:00


1.Meddelelse fra formanden
2.Orientering - Revideret tidsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital
3.Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 7/2021
4.Godkendelse - Revisionsberetninger for 2020 og endelig godkendelse af regnskab 2020
5.Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2021
6.Godkendelse - 1. behandling af Budget 2022
7.Godkendelse - Lånoptag til indbetaling af optjente feriemidler ca. 650 mio. kr.
8.Forslag fra Enhedslisten
9.Godkendelse af pilotprojekt i samarbejde med Jammerbugt Kommune vedr. styrket akutindsats i nærområderne
10.Godkendelse - Opdateret samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren
11.Orientering - Regnskab 2020 vedrørende Nordjysk Mad I/S
12.Godkendelse - 28. udbud af regionale busruter og grøn omstilling
13.Godkendelse - Høringssvar til NT´s mobilitetsplan
14.Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Nakkebjerg, Brønderslev Kommune
15.Høring – Forlængelse af EUC Nordvests udbud af HHX på Fjerritslev Gymnasium
16.Høring - A2B ønsker at opsige driftsoverenskomst på FVU-området
17.Orientering - BRN årsrapport 2020 samt strategi og handlingsplan 2021
18.Godkendelse - Teknologipagtens prioriterede indsatser
19.Godkendelse - Klimaregnskab 2020 for Region Nordjylland
20. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til psykiatriens etape 1
21. LUKKET PUNKT: Godkendelse - salg af ejendom 1
22. LUKKET PUNKT: Godkendelse - salg af ejendom 2

1. Meddelelse fra formandenReferat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 23. august 2021:

1. Afbud. Der var afbud fra Lina H. Jespersen og Jette Ramskov.

2. Formandsbeslutning. Ulla Astman orienterede om, at hun ved en formandsbeslutning jf. Styrelsesloven havde truffet beslutning om at godkende Venstres ønske om en intern rokade: Martin Bech afløser Peter Therkildsen i Forretningsudvalget. Peter Therkildsen indtræder i stedet i Patientudvalget, (hvorfra Martin Bech udtræder).2. Orientering - Revideret tidsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-142307Resumé

Tirsdag den 29. juni 2021 blev Regionsrådet i forbindelse med behandling af månedsrapport fem til Sundhedsministeriet orienteret om, at byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital ikke bliver færdigt med udgangen af 2021 som det hidtil har været forventningen.

Der fremlægges en revideret tidsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.Sagsfremstilling

Fremdriften på byggepladsen er langsommere end planlagt og Byggeledelsen (Niras) har derfor udarbejdet en revideret tidsplan for aflevering af bygningerne, hvorefter det forventes, at de fleste bygninger afleveres medio 2022, svarende til et halvt års forsinkelse. Den manglende fremdrift kan primært tilskrives fejlbehæftet projektmateriale, mangel på håndværkere og mangel på materialer. 

Det har tidligere været forventningen i hovedtidsplanen, at der ville være fuld klinisk drift på øst-matriklen i 1. halvår 2023. Som følge af orienteringen om forsinkelsen i færdiggørelsen af byggeriet har Regionsrådet udbedt sig en opdateret hovedtidsplan inkl. forslag til understøttende handlinger. I vedlagte bilag er den forventede hovedtidsplan opstillet inkl. en række understøttende handlinger, der skal medføre en øget robusthed i tidsplanen. Hovedtidsplanen viser en forventet klinisk ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital i 2. halvår 2023. Det halve års senere aflevering af bygningerne medfører dermed forventeligt ligeledes et halvt års senere klinisk ibrugtagning af byggeriet.

Den forskudte tidsplan er ligeledes indarbejdet i prognosen for økonomien i Kvalitetsfonds-projektet og i de driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Den direkte økonomiske konsekvens af den senere aflevering af bygningerne er anslået til ca. 60 mio. kr. jf. nærmere særskilt punkt på dagsordenen. Prognosen pr. 31. juli 2021, hvor den udmeldte forsinkelse i AB92-afleveringen er indarbejdet, viser en forventet overskridelse på ca. 188 mio. kr. mens prognosen for juni, hvor forsinkelsen endnu ikke var indarbejdet, viser en forventet overskridelse på ca. 135 mio. kr., jf. nærmere særskilt punkt på dagsordenen.

Nedenfor en kort opstilling over økonomien i Kvalitetsfondsprojektet:                         

 

Mio. kr.

Bevilling, Kvalitetsfondsprojekt

5.054,4

Forventet forbrug

5.242,6

Resultat

188,2

- Regional finansiering (strålesatellit)

- 90,0

Udestående finansiering

98,2

Den senere aflevering af bygningerne medfører ikke en forøgelse af de driftsøkonomiske udgifter til ibrugtagningen.

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at der i Budget 2021 indgik de driftsøkonomiske vurderinger for ibrugtagningen af NAU og PNAU, hvor der blev afsat midler til ibrugtagningen i perioden 2022-2024, i alt 489,0 mio. kr.

De driftsøkonomiske beregninger til Budget 2022 viser en samlet udgift i perioden 2022-2024 på i alt 517,9 mio. kr., hvilket kan tilskrives forøgede udgifter til blandt andet flytning, aktivering og idriftsættelse.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1: Tager orienteringen til efterretningForretningsudvalget 16-08-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Jess. V. Laursen deltog under sagens behandling i sin egenskab af medlem af Politisk Følgegruppe NAU.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.
Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Revideret tidsplan NAU august 2021


3. Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 7/2021

Journalnr. 2020-006378Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 7/2021 til Sundhedsministeriet.Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet.

Nærværende månedsrapportering 7/2021 omhandler perioden 1. juni 2021 - 31. juli 2021 og indeholder således en opdateret prognose for både juni og juli. Prognosen er baseret på den forventede senere aflevering af byggeriet og deraf afledte revision af hovedtidsplanen, jf. nærmere særskilt punkt på dagsordenen. Dette påvirker flere af nedenstående poster.

Økonomi

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 12. august 2021:

a) Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).

Det har ikke været muligt at opretholde den oprindeligt planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende tidspunkt er indgået aftale med en enkelt heraf. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Udgiften er pr. nærværende månedsrapport 7/2021 forøget som følge af den udmeldte senere aflevering af byggeriet.

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter Projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Tilgangen af entreprenørkrav til Dalux er dog taget af over de seneste måneder, hvilket kunne underbygge en forventning om, at den samlede mængde af krav mod projektet er ved at være indkommet. Det vurderes dog, at det er for tidligt at drage denne konklusion, hvorfor der fortsat skal tages forhold herfor.

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end oprindeligt forudsat. Ved en forlængelse af byggeperioden vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser. Udgiften er pr. nærværende månedsrapport 7/2021 forøget som følge af den udmeldte senere aflevering af byggeriet.

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanding er tilstrækkelig. Udgiften er pr. nærværende månedsrapport 7/2021 forøget som følge af den udmeldte senere aflevering af byggeriet.

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

f) Drift af Projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af Projektafdelingens nuværende bemanding. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af Projektafdelingens bemanding, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til Projektafdelingens drift mellem Kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af Projektafdelingen.

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprisesummer reguleres efter Byggeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

h) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er Projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

Prognose pr. 31. juli 2021

Forlængelsen af byggetiden medfører en direkte forøgelse af overskridelsen på ca. 60 mio. kr. Prognosen pr. 31. juli 2021, hvor den udmeldte forsinkelse i AB92-afleveringen er indarbejdet, viser en forventet overskridelse på ca. 188 mio. kr. mens prognosen for juni, hvor forsinkelsen endnu ikke var indarbejdet, viser en forventet overskridelse på ca. 135 mio. kr., svarende til en opjustering med 53 mio. kr. De afledte økonomiske konsekvenser af den reviderede tidsplan belaster således ikke prognosen med det fulde beløb, idet en række af prognosens poster, som ikke har sammenhæng til tidsplanen, er nedjusteret i forbindelse med ajourføringen pr. 31. juli 2021.

Den Politiske Følgegruppe har den 7. juni 2021 behandlet et forslag om at fastholde Aalborg Universitetshospitals strålefunktion på Syd-matriklen i Aalborg, hvorved regionen kan undlade at etablere en strålesatellit på Øst-matriklen frem mod 2024. Herved kan der frigøres midler på investeringsoversigten for ca. 90 mio. kr. Forretningsudvalget har behandlet sagen om placering af stråleterapien på mødet den 21. juni 2021.

De 90 mio. kr. skal indgå i finansieringen af overskridelsen på 188,2 mio. kr. Herefter udestår der regional finansiering af overskridelsen på ca. 98,2 mio. kr.

Det er Projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger skal tages med et vist forbehold, da enkelte af prognosens poster muligvis skal justeres som følge af det fortsatte arbejde med den detaljerede hovedtidsplan, ligesom der må forventes yderligere udgifter til forceringsaftaler, supplerende rådgivning og øvrige uafklarede projektforhold. Der kan muligvis også komme yderligere udgifter som følge af prisstigninger på materialer, mangel på mandskab mv. som følge af markedssituationen.

Til orientering kan det oplyses, at Byggeledelsen har vurderet de mulige økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Opgørelsen beløber sig til en samlet vurderet fordyrelse af projektet på i alt 23,5 mio. kr.

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade. På baggrund af blandt andet disse fremdriftsrapporter er den forventede aflevering af byggeriet udskudt til medio 2022, se særskilt punkt på dagsordenen herom. Den reviderede forventede tidsplan er indarbejdet i prognosen.

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor, har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen har kvalificeret og implementeret langt de fleste af rapportens anbefalinger, jf. vedlagte bilag af 11. august 2021 med beskrivelse af konkrete handlinger og status for arbejdet.

Der har været fokus på ajourføring og justering af prognosemodellen (anbefaling nr. 1), drøftelser med Sundhedsministeriet om finansieringsmuligheder samt modtaget svar på Sundhedsministeriet på det fremsendte brev af 28. april 2021 omkring anvendelse af 84 mio. kr. fra apparaturpuljen til håndværkerrammen (anbefaling nr. 2.1), sket en specificering af prognosemodellens poster med henblik på styrkelse af gennemsigtigheden og anvendelsen i risikoarbejdet i forhold til teknisk indkøring og kvalitetssikring samt idriftsætningsfasen (anbefaling nr. 1.2), vurdering af, om det er realistisk at undlade færdigaptering af dele af byggeriet, hvilket er vurderet ikke er realistisk qua byggeriets fremskredne stadie og de afledte driftsøkonomiske konsekvenser, hvilket også DTØ har taget til efterretning (anbefaling 2.2) samt indgåelse af yderligere aftaler med entreprenører om forcering (anbefaling nr. 4). Herudover har været udarbejdet en revideret og udvidet plan for AB92 afleveringer indeholdende samtlige afleveringer og forventede afleveringer, hvor datoer foreligger samt opfølgning på 1. og 5. års eftersyn (anbefaling nr. 7)

Der arbejdes forsat med implementeringen af anbefalingen omkring planlægning af teknisk indkøring og kvalitetssikring med en justering af implementeringsstrategi, hvor der planlægges med et udbud af opgaven ved et eksternt firma til at løse opgaven (anbefaling nr. 5),

På den baggrund udestår der alene anbefalingen om implementering af planlægning af teknisk indkøring og kvalitetssikring som omdrejningspunkt for det videre arbejde. Den specifikke planlægning af den teknisk indkøring og kvalitetssikring forventes at være udført til afrapporteringen pr. august eller september måned 2021. Der henstår ikke yderligere anbefalinger med gult i oversigten end anbefaling 5.2.

Fokus vil fremadrettet være at sikre den månedlige opfølgning på status og evt. afvigelser i de enkelte anbefalinger eventuelt bilagt dokumentation.Kommunikation og dialog
Sagen drøftes på møde i den politiske følgegruppe den 16. august forud for Forretningsudvalgets møde. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 7/2021 til Sundhedsministeriet.Forretningsudvalget 16-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen. Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti kunne ikke godkende oversendelse af månedsrapporteringen til Sundhedsministeriet, da den næppe er retvisende. Underskuddet er underestimeret. Hertil kommer voldgifter, Indigos rolle, stigende inflation, og senest er AB92-risiciene steget som er nye iht. dagsordenpunkt 1. Summa summarum betyder det, at udgifter, der burde afholdes nu, flyttes frem i tid.

Jess. V. Laursen deltog under sagens behandling i sin egenskab af medlem af Politisk Følgegruppe NAU.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti kunne ikke godkende indstillingen af de samme grunde, som blev fremført i Forretningsudvalget.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Prognose 2021 juni og juli incl bilag a og b
Opgørelse af totalramme 31.07.2021
Hovedstrukturplan august 2021
DTØ anbefalinger juni-juli 2021


4. Godkendelse - Revisionsberetninger for 2020 og endelig godkendelse af regnskab 2020

Journalnr. 2021-011214Resumé

Revisionen har nu færdiggjort revideringen af Region Nordjyllands regnskab for 2020. Der er ingen bemærkninger til regnskabet, og revisionen giver dermed regionen det, man i daglig tale refererer til som "en blank påtegning".

Region Nordjyllands Årsregnskab 2020 med revisionspåtegning er udsendt til Regionsrådet den 16. juni 2021 samt vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 27. april 2021 Årsregnskab 2020 og sendte det til revision.

BDO, Region Nordjyllands revision, har den 14. juni 2021 fremsendt Revisionsberetning nr. 27 "Beretning" vedrørende revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2020, "nr. 28" vedrørende Årsregnskabet 2020

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles under de pågældende beretninger, ved påtegning af årsregnskabet. Revisionen har forsynet Region Nordjyllands Årsregnskab 2020 med revisionspåtegning uden modifikationer. Revisionens påtegning af Årsregnskabet for 2020 til Regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2 side 322-225.

Generelt har BDO foretaget revision af:

Revisionen skriver om regnskabet:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At beretning 27 og 28 vedr. Årsregnskabet 2020 godkendes.Forretningsudvalget 09-08-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Region Nordjylland, beretning nr. 27, statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud m.v. 2020, endelig
Region Nordjylland, revisionspåtegning, årsregnskab 2020
Region Nordjylland, beretning nr. 28, revision af årsregnskab 2020, endelig
Regnskab 2020


5. Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2021

Journalnr. 2021-000887Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 2 for Region Nordjylland 2021. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. juni - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2021 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 2 er, at sundhedsområdet under ét kan forventes at udvise et mindreforbrug omkring 5 mio. kr. (ekskl. udgifter i relation til COVID-19).Sagsfremstilling

 

Specialsektoren

Specialsektoren har i 2021 budgetteret med et underskud på 4,9 mio. kr. Underskuddet vedrører reguleringer af overskud fra 2019 ved Forsorgshjemmet Aas på 1,1 mio. kr. og Den Sikrede Institution Kompasset på 3,8 mio. kr. Overskuddene i 2019 ved disse to tilbud var af en sådan størrelse, at der i 2021 skal tilbagebetales dele heraf via midlertidige takstreduktioner jf. aftalerne i Den Nordjyske Socialaftale.

Ved kvartalsrapport 1 blev der forventet et underskud på 3,4 mio. kr. Det er nu forventningen, at årsresultatet bliver et underskud på 4,9 mio. kr. svarende til det samlede budgetterede niveau (dog med interne forskydninger mellem de enkelte områder).

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2021.

Nordjyllands Trafikselskab (NT)  har i juni 2021 offentliggjort NTs Økonomirapport 1 med første økonomioverslag for 2021.

Økonomirapporten viser på baggrund af 1. kvartal, at regionens del af NTs samlede resultat forventes at lande nogenlunde som budgetteret. Passagertallet er på nuværende tidspunkt oppe på 65-70% af passagertallet i 2019, og NT forventer, at det vil ligge på 80% ved udgangen af 2021.  I NTs økonomirapport 1 vurderes det samlede behov for kompensation for COVID-19 i 2021 at være 67,3 mio. kr. for den regionale kollektive trafik , heraf 44,7 mio. kr. for bustrafikken og 22,6 mio. kr. for togtrafikken.

Staten har som udgangspunkt meldt ud at de vil kompensere for merudgifter ifm. COVID-19 i 2021 efter samme model som i 2020. Men der var samtidig afsat en ramme hertil. Rammen herfor er brugt, og der forhandles nu om kompensation for alle udgifter i relation til COVID-19. 

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2021 i størrelsesordenen 80 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt tidsforskydninger i anlægsprojekterne på Aalborg Universitetshospital – Østmatriklen. Hertil kommer mindreforbrug vedørende udflytningen af Psykiatrien til Aalborg Øst etape 1 og 2 samt etableringen af Psykiatriens Hus.

I forhold til anlægsområdet – specialsektoren forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører om- og tilbygninger ved Center for Døvblindhed og Høretab.

Sundhedsområdet

I lighed med økonomiopfølgningen efter 1. kvartal viser opfølgningen efter 2. kvartal, at der kan forventes budgetoverholdelse på sundhedsområdet i 2021 ekskl. merudgifter relateret til COVID-19. Gennem 2. kvartal er der desuden afdækket yderligere forbedringer af økonomien på sundhedsområdet, hvorfor der på nuværende tidspunkt er indikationer på et samlet mindreforbrug omkring 45 mio. kr.

Da der samtidig er indikationer på, at mindreforbruget på sundhedsområdet, blandt andet vedr. medicin, kan blive af endnu større omfang, vil administrationen iværksætte konsolideringer med henblik på at nedbringe regionens driftsudgifter på sundhedsområdet forud for den ekstraordinære situation med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og forhøjede driftsudgifter samt ekstraordinære flytteudgifter som følge. Konkret vil administrationen tage initiativ til engangs at indkøbe ekstra medicin til lager for et niveau omkring 40 mio. kr. Dette muliggøres særligt netop af uforbrugte midler i regionens medicinbudget i indeværende år.

I tabellen nedenfor er den samlede regnskabsafvigelse for sundhedsområdet opgjort ekskl. COVID-19 nettomerudgifter. Som det fremgår, er det den nuværende forventning, at sundhedsområdet under ét kan forventes at udvise et mindreforbrug omkring 5 mio. kr. ekskl. COVID-19 relaterede merudgifter.

Resultatområder (1.000 kr.)

Forventet afvigelse

Kvartalsrapport 1

Forventet afvigelse

Kvartalsrapport 2

Aalborg Universitetshospital (ekskl. medicin)

0

0

Regionshospital Nordjylland (ekskl. medicin)

0

0

Psykiatrien (ekskl. medicin)

0

0

Sygehusapoteket

1.100

1.500

Den Præhospitale Virksomhed

0

0

Praksisområdet (sygesikringsydelser)

0

0

Praksisområdet (tilskudsmedicin)

30.000

30.000

Sygehusmedicin

-10.000

-10.000

Sundhedsområdets fællesudgifter

-23.000

-34.000

Puljer til udmøntning

12.850

8.000

Administration

7.000

10.000

Samlet balance for sundhedsområdet 2021,

ekskl. nettomerudgifter vedr. COVID-19

 

17.950

 

5.500

Når der ses bort fra nettomerudgifterne vedr. COVID-19, er det fortsat vurderingen, at regionens somatiske hospitaler vil være i økonomisk balance i 2021. Inden udbruddet af epidemien indikerede forbrugsmønstrene for Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, at det var lykkedes at tilpasse forbruget til budgetniveauerne. Begge hospitaler var også i budgetbalance i regnskab 2020 og har implementeret omstillingsplaner for 2021 med henblik på at tilpasse forbruget til budgetrammerne i 2021.

Psykiatrien forventer budgetbalance om end der fortsat må konstateres en lavere belægning på de særlige sengepladser og mindreforbrug i forhold til driften af disse isoleret set. Sygehusapoteket forventer et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. på baggrund af refusioner fra AMGROS for manglende leveringer. Den Præhospitale Virksomhed forventer budgetbalance under forudsætning af kompensation for opstartsudgifter vedr. etablering af regionale ambulancetjeneste (ca. 1,2 mio. kr.)

Sygesikringsydelser under praksisområdet forventes at udvise balance mellem budget og forbrug, idet COVID-19-relateret forbrug kompenseres. Området var præget af en markant aktivitetsnedgang i foråret 2020 som følge af COVID-19 med markant mindreforbrug som følge. Henover efteråret forventedes aktiviteten at blive indhentet i et vist omfang, men den faktiske aktivitetsstigning var lavere end forventet. Omvendt kan det nu konstateres, at aktiviteten i første halvår har været højere end de tilsvarende måneder i 2019 og 2020, der ikke var påvirket af COVID-19.

Inden for sygehusmedicin er forbruget tæt på at balancere omkring budgetniveau, men det vurderes stadig, at der sandsynligvis vil være en budgetoverskridelse af mindre omfang i forhold til det samlede budget (0-10 mio. kr.). Der forventes omvendt et mindreforbrug inden for tilskudsmedicin omkring 30 mio. kr. Samlet set er der således indikationer på et samlet mindreforbrug på medicinområdet i 2021 i størrelsesordenen 20-30 mio. kr., og tendensen går umiddelbart mod et mindreforbrug af endnu større omfang.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. og Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et merforbrug på ca. 34 mio. kr.

Administration forventes at udvise mindreforbrug på 10 mio. kr. – primært som følge af COVID-19 og dermed af engangskarakter.

Økonomiske konsekvenser af COVID-19

Henset til usikkerhedsmomenterne om de samlede regionale merudgifter vedr. COVID-19 er det med Økonomiaftalen for 2022 aftalt, at regionerne biver likviditetsmæssigt kompenseret for nettomerforbrug/faktisk regnskabsafvigelse for det samlede sundhedsområde i 2021.

I tabelopstillingen nedenfor ses en foreløbig opgørelse over anslåede nettomerudgifter på de umiddelbart mest påvirkede områder inden for det samlede sundhedsområdet.

Sted, vedr.

Regnskab 2020

(mio. kr.

Foreløbigt vurderede merudgifter pr. 30. juni 2021 (mio. kr.)

Foreløbigt anslåede nettomerudgifter – hele 2021 (mio. kr.)

Aalborg UH, COVID-19-driftsudgifter (ekskl. privatområdet)

159,1

99,6

180,0

RH Nordjylland, COVID-19-driftsudgifter (ekskl. privatområdet)

35,3

48,8

70,0

Psykiatrien, COVID-19-driftsudgifter

1,0

0,4

1,5

Den Præhospitale Virksomhed, COVID-19-driftsudgifter

4,7

3,5

4,5

Sygehusapoteket, COVID-19-driftsudgifter

0,1

1,5

2,5

Digitalisering og IT, COVID-19-driftsudgifter

12,1

11,8

21,5

Praksis, COVID-19-driftsudgifter

0,9

7,8

12,0

Sundhed Fælles, COVID-19-driftsudgifter (inkl. senfølgeklinik)

13,1

8,2

16,3

Sundhed Fælles, WebReq/Coronaprover.dk*

23,7

46,0

114,0

Sundhed Fælles, Testcenter Danmark – Podninger

39,6

83,3

160,0

Sundhed Fælles, Testcenter Danmark – Vaccinationsindsats

 

36,1

90,0

Sundhed Fælles, Etablering og drift af Vacciner.dk*

 

13,8

60,0

Privatområdet – ramme til øget aktivitet, jf. FU den 22. marts 2021 og FU 28. juni (skriftligt behandlet)

21,4

37,5

75,0

Meraktivitet – ramme afsat til hospitaler, jf. FU den 22. marts 2021

8,7

6,7

20,0

Varelagerforskydninger (centrallager), merudgifter vedr. opbygning af lager primært vedr. værnemidler

98,8

0

10,0

Forøgede udgifter til patientbefordring (somatiske hospitaler)*

12,9

5,0

7,7

Anlægsrelaterede udgifter vedr. COVID-19

53,6

 

 

I alt

485,2

410,0

845,0

Der gøres opmærksom på, at der er tale om en foreløbig opgørelse, der for flere områders vedkommende bygger på overordnede skøn/fremskrivninger. Opgørelsen er derfor under løbende justering og kvalificering i dialog med de pågældende områder, og ovenstående skal derfor betragtes som illustrerende udgiftsindikationer, der skal tages med forbehold for fortsatte ændringer.

De samlede nettomerudgifter i 2021 vil blive endelig opgjort i forbindelse med regnskabsafslutningen. Kompensationen sker gennem en kombination af forskellige modeller, hvor visse udgifter kompenseres gennem direkte, løbende tilskud af forskellige ministerier, mens hovedparten af Region Nordjyllands udgifter i 2021 vil blive kompenseret med Midtvejsreguleringen i 2022.

Lov- og cirkulæreændringer mv.: Midtvejsregulering 2021

Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne (Det udvidede Totalbalanceprincip) justeres den beregnede økonomiske konsekvens efterfølgende over bloktilskuddet og den kommunale medfinansiering.

Som led i Kvartalsrapport 2 præsenteres midtvejsreguleringen af regionens finansiering for 2021.

Den samlede regulering af finansieringen på sundhedsområdet som følge af lov- og cirkulæreændringer og andre reguleringer i 2021 udgør en tilførsel på ca. 397 mio. kr. Det består primært af kompensation for allerede afholdte udgifter vedrørende COVID-19 svarende til ca. 415 mio. kr. Disse midler tilgår (sammen med 2 mio. kr. i øvrige mindre reguleringer) regionens likviditet. Herudover sker der en (netto)reduktion af regionens driftsudgifter med ca. 20 mio. kr. Denne nettoreduktion dækker hovedsageligt over følgende:

På det regionale udviklingsområde tilføres regionen 2,8 mio. kr. som følge af, at pris- og lønudviklingen har højere end oprindeligt forudsat. Herudover er der forskellige mindre ændringer i relation til kollektiv trafik.

Beslutninger i Kvartalsrapport 2

Midtvejsreguleringen indeholder som nævnt ovenfor en pris- og lønregulering (p/l-regulering) på ca. 35,2 mio. kr. i forhold til sundhedsområdet. Reguleringen betyder, at regionens udgiftsloft reduceres tilsvarende, hvormed regionen skal afholde udgifter for ca. 35,2 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2021.

Administrationen indstiller, at reguleringen håndteres gennem:

På det regionale udviklingsområde tilføres Region Nordjylland 2,8 mio. kr. som følge af, at pris- og lønudviklingen i 2021 har været højere end forudsat i økonomiaftalen. Det indstilles, at midlerne reserveres i første omgang. Den videre håndtering vil blive afklaret i forbindelse med drøftelserne om budget 2022.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At kvartalsrapport 2-2021 tages til efterretning.
  2. At pris- og lønreguleringen håndteres som beskrevet i forhold til sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde.
  3. At midtvejsreguleringen af regionens finansiering håndteres som beskrevet.Forretningsudvalget 16-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Kvartalsrapport 2-2021
Midtvejsregulering 2021


6. Godkendelse - 1. behandling af Budget 2022

Journalnr. 2020-043446Resumé

Hermed præsenteres materialet til Regionsrådets 1. behandling af budget 2022.

Materialet viser overordnet, at der på sundhedsområdets drift er et råderum  på 136 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter og nye initiativer i 2022 m.v. På det regionale udviklingsområde er der en stort set uændret økonomisk ramme.Sagsfremstilling

Budgetoplægget for 2022 fremkommer som det vedtagne budget for 2021, der justeres for følgende elementer:

Der er indarbejdet finansieringsgrundlag svarende til de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen.

I tillæg til budgetoplægget er udarbejdet tilhørende bemærkninger, der beskriver de nuværende funktioner/aktiviteter indeholdt i budgetoplægget. 

Niveauerne for pris- og lønfremskrivning indstilles fastsat i overensstemmelse med niveauerne i Økonomiaftalen. Dette er nærmere beskrevet i særskilt bilag.

Sundhedsområdet
Budgetoplægget viser, at der til budgetlægning 2022 på sundhedsområdets drift er et økonomisk råderum på 136 mio. kr. til  dækning af udfordringer fra 2021, uomgængelige merudgifter samt nye initiativer i 2022.

Herudover er der i budgetoplægget forlods reserveret en (netto)reduktion på ca. 2 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreændringer mv. Når Staten ændrer i regionernes opgaver, så medfører det således samtidig en regulering af regionernes finansiering (både plus og minus). De reserverede beløb dækker over mere end 40 lov- og cirkulæreændringer og andre typer reguleringer, som er beskrevet i særskilt bilag. I bilaget fremgår desuden forslag til håndtering af de enkelte reguleringer. Af de væsentligste ændringer kan nævnes:

Den samlede ramme til anlægsaktiviteter udgør ca. 360 mio. kr. jf. Økonomiaftalen for 2022. 

Specialsektoren
Det præsenterede materiale er for Specialsektorens vedkommende udtryk for det forventede resultat af de igangværende forhandlinger med kommunerne om en ny rammeaftale.

I tilfælde af at aftalen med kommunerne ender anderledes end forudsætningerne i det præsenterede budget skal der efterfølgende ske en tilretning.

Budgettet viser et samlede underskud på 5,5 mio. kr. Underskuddet vedrører reguleringer af overskud fra 2020 på Den Sikrede Institution Kompasset med 5,4 mio. kr. og Forsorgshjemmet Aas med 0,1 mio. kr. Overskuddene i 2020 tilbagebetales til kommunerne via midlertidige takstreduktioner jf. aftalerne i Den Nordjyske Socialaftale. Kommunerne betaler derved mindre for borgerne end de reelt koster, hvorved de to tilbud får et planlagt underskud i 2022, som finansieres af de tidligere års overskud.

Regional udvikling
Budgetoplægget for det regionale udviklingsområde viser, at rammen stort set er uændret i forhold til budget 2021. Der er reserveret 0,4 mio. kr. i budgetoplægget vedrørende lov- og cirkulæreændringer.

Det er forudsat, at kommunerne betaler et udviklingsbidrag pr. indbygger på 115 kr. - svarende til det udmeldte niveau i Økonomiaftalen. Den endelige fastsættelse skal formelt ske i Kontaktudvalget med kommunerne.

Lånepuljer mv. i økonomiaftalen for 2022

Deponeringsfritagelse vedrørende Offentlig Private Partnerskaber (OPP)
I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en ramme til deponeringsfritagelse vedrørende OPP projekter. I 2022 er rammen på 200 mio. kr. Region Nordjylland er tidligere bevilliget deponeringsfritagelse til en del af OPP projektet vedrørende udflytning af Psykiatrien. I forhold til det samlede projekt mangler Region Nordjylland at blive bevilliget deponeringsfritagelse for ca. 120 mio. kr. Der ansøges om fritagelse for den del af beløbet, der vedrører 2022 til 2024 (som er den periode den opslåede ramme dækker). Det anslås at udgøre ca. 85 mio. kr.

Lånepulje vedrørende refinansiering af afdrag
I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en låneramme på 650 mio. kr., som regionerne kan ansøge til refinansiering af afdrag i 2022. Region Nordjylland skal i 2022 afdrage ca. 160 mio. kr. på den langfristede gæld - og der forventes ansøgt om refinansiering af det fulde beløb.

Det indstilles, at Administrationen bemyndiges til at ansøge begge de ovenstående.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre politiske behandling.
  2. At udviklingsbidraget foreslås fastsat i overensstemmelse med de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen og fastsættes endeligt i samarbejde med kommunerne.    
  3. At lov- og cirkulæreændringer indarbejdes i budget 2022 som beskrevet i notatet "Lov- og cirkulæreændringer 2022".
  4. At pris- og lønfremskrivning håndteres som beskrevet i notatet "Pris- og lønfremskrivning 2022".
  5. At Administrationen bemyndiges til at ansøge de nævnte puljer i økonomiaftalen for 2022.
  6. At Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer i budgetoplægget.


Forretningsudvalget 16-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Budgetoplæg 2022
Pris- og lønfremskrivning 2022
Lov- og cirkulæreændringer 2022


7. Godkendelse - Lånoptag til indbetaling af optjente feriemidler ca. 650 mio. kr.

Journalnr. 2021-028375Resumé

Regionerne skal i forbindelse med den nye ferielov afregne indefrosne feriemidler med Lønmodtagernes Feriemidler som er en ny fond under LD Fonde, der forvalter de indefrosne feriepenge.

Som led i økonomiforhandlingerne 2022, er der aftalt lånedispensation til indbetaling af optjente feriemidler, forudsat at regionerne indbetaler de optjente feriemidler senest 1. december 2021.

Regionsrådet anmodes derfor om at godkende, at administrationen indhenter lånetilbud samt gennemfører låneoptag for ca. 650 mio. kr. Sagsfremstilling

I forbindelse med overgangen til den nuværende ferieordning, har Region Nordjylland i perioden 1/9 2019-31/8 2020 indefrosset de feriepenge som medarbejderne havde til gode - En omkostning på ca. 680 mio. kr.

Første opkrævning for de indefrosne feriemidler sker d. 1. september 2021.

For at undgå negative konsekvenser, herunder en betydelig indvirken på regionernes likviditet, er der, som led i økonomiforhandlingerne, aftalt lånedispensation til indbetaling af optjente feriemidler. Regionerne kan derfor opnå delvis låneadgang forudsat, at de optjente feriemidler overføres til LD Fonde inden 1. december 2021.

Lånepuljen udmøntes jf. Regionernes budgetlægningsaftale 2022 under hensyntagen til den enkelte regions likviditetsmæssige stilling ultimo 1. kvartal 2021, hvilket betyder, at Region Nordjylland forventer at blive tildelt lånedispensation for 95% af det optjente beløb, svarende til ca. 650 mio. kr.

Fordeling af fastforrentet og variabelt forrentet gæld

Af den ordinære langfristede gæld til KommuneKredit på 2.443 mio. kr., er ca. 58 pct. på nuværende tidspunkt, optaget til fast rente med rentesatser mellem 0,05 pct. og 5,8 pct.

Renteeksponeringen er indenfor rammerne af regionens finansielle strategi og risikopolitik, der tilsiger, at andelen af fastforrentet gæld og variabelt forrentet gæld hver skal udgøre mellem 25 og 75 pct. af den samlede gældsportefølje.

Hvis et lån på ca. 650 mio. kr. optages til variabel rente, forventes andelen af fastforrentet gæld ultimo 2021 at falde fra nuværende 58 pct. til ca. 46 pct.

Hvis et lån på ca. 650 mio. kr. derimod optages til fast rente, forventes andelen af fastforrentet gæld ultimo 2021 at stige fra nuværende 58 pct. til ca. 68 pct.

Hvis lån på ca. 650 mio. kr., som anbefalet af regionens finansielle rådgiver, optages med halvdelen fastforrentet og halvdelen til variabel rente, forventes andelen af fastforrentet gæld ultimo 2021 at falde en smule fra nuværende 58 pct. til ca. 57 pct.

Salg af Sygehus Nord i 2023

Region Nordjylland har indgået en aftale om salg af Sygehus Nord i 2023. Provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendommen skal anvendes til at nedbringe evt. belåning af regionens kvalitetsfondsstøttede projekter, jf. §4 i ministeriets bekendtgøelse nr. 807 af 22. juni 2017 om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2018.

Regionens andel af variabel forrentet gæld vil derfor falde betydeligt i 2023, hvorfor salg af bygningerne ved Sygehus Nord inddrages i beslutning om låntype.

Hvis lånoptag på ca. 650 mio. kr. optages til variabel rente, vil andelen af fastforrentet gæld efter salg af sygehus Nord i 2023 stige fra 46 pct. til ca. 50 pct.

Hvis lånoptag på ca. 650 mio. kr. optages til fast rente, vil andelen af fastforrentet gæld efter salg af sygehus Nord i 2023 stige fra 68 pct. til ca. 73 pct.

Hvis lån på ca. 650 mio. kr. som anbefalet af regionens finansielle rådgiver, optages med halvdelen fastforrentet og halvdelen til variabel rente, vil andelen af fastforrentet gæld efter salg af sygehus Nord i 2023 stige fra 57 pct. til 62 pct.

Renteniveau nu og fremover

Nordea Bank kan pr. 20. juli indikere en variabel rente på -0,21 pct. samt en fast rente på 0,38 pct. på en 25-årig fastrenteswap mod CIBOR3.

Danske Bank kan pr. 20. juli indikere en variabel rente på -0,21 pct. samt en fast rente på 0,45 pct. på en 25-årig fastrenteswap mod CIBOR3.

Rentemarkedet har i 2021 været mere turbulent, end hvad vi har set længe. Kraftige rentestigninger i USA i den lange ende af markedet forplantede sig også til Eurozonen og Danmark.

Det er blandt andet inflationen, der i høj grad har været medvirkende til at styre udviklingen.

Anbefaling fra uafhængig rådgiver

Konsekvensen af at finansmarkedet og rentebærende obligationer fortsat forventes at være volatilt kan for Region Nordjylland blive et lavere afkast på regionens depoter under forvaltning.

Som modvægt hertil, anbefaler regionens finansielle rådgiver derfor at regionens renteudgifter på langfristet gæld fastholdes på nuværende niveau, og dermed ikke øges, som ville blive tilfældet hvis hele lånet optages til fast rente.

Regionens finansielle rådgiver anbefaler at optagelsen af lån til indbetaling af feriemidler på ca. 650 mio. kr. optages med halvdelen til fast rente og halvdelen til variabel rente.

Region Nordjylland har i forvejen en overvægt af fastforrentet gæld, og en 100 pct. rentesikring af ny gæld vil medføre en situation med en meget høj andel af fastforrentet gæld. Ved at optage 50 pct. af gælden som fastforrentet, og dermed 50 pct. som variabelt forrentet, udnytter regionen fortsat de meget lave renter, og fordeler samtidig risikospredningen for den samlede portefølje af fastforrentet gæld således, at renteomkostningerne bliver et løbende gennemsnit af renter over tid. Samtidig sikres, at regionens langsigtede renteeksponering er indenfor rammerne af regionens finansielle strategi og risikopolitik.

Konkurrenceudsættelse

Låntagningen sker på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1581 af 17. december 2013 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Offentlige ydelser vedr. regionens lån, er ikke udbudspligtig jf. Udbudsloven §21, stk. 6.

Som offentlig myndighed, har Region Nordjylland dog pligt til, at sikre de forvaltningsretlige principper om saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning samt forbud mod at varetage uvedkommende hensyn, herunder ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

For at sikre disse hensyn vil Administrationen konkurrenceudsætte den fastforrentede ydelse med henblik på at finde det bedste lån.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller: 

  1. At godkende at Administrationen indhenter lånetilbud samt gennemfører låneoptag på i alt ca. 650 mio. kr., heraf halvdelen som fastforrentet, og halvdelen som variabelt forrentet.Forretningsudvalget 16-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Erik Høgh-Sørensen var imod indstillingen.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandlingReferat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte flertallet i Forretningsudvalgets indstilling.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti var imod indstillingen.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Låneanbefaling passivportefølje - Juli, 2021
Svar på ansøgning om lånedispensation til indbetaling af optjente feriemidler - Region Nordjylland


8. Forslag fra Enhedslisten

Journalnr. 2018-013319Sagsfremstilling

Administrationen har fra Enhedslisten modtaget følgende forslag:

"Nedenstående beslutningsforslag bedes behandlet på regionsrådsmødet den 23. August under henvisning til forretningsordenen for Regionsrådet paragraf 3 stk. 1:

Forslag:

”Regionsrådet i Nordjylland pålægger hermed Danske Regioner at skride til handling i forhold til den nu over 2 måneders lange sygeplejerske strejke og at tage kontakt til Regeringen snarest, så konflikten kan få en ende.”

Begrundelse:

Det er regionerne, der har ansvaret og er arbejdsgivere, MEN vi har desværre ikke de nødvendige virkemidler - penge på bordet til lønløft og nedsættelse af en ligelønskomite.

Men det har regeringen og Folketinget, så derfor pålægges bestyrelsen at tage kontakt herom snarest, så konflikten kan få en ende.

Vi er løbende blevet holdt informeret om strejkens omfang, dels fra TR på sygehusene og dels fra regionens administration.

Der er ingen tvivl om, at det er en særdeles uholdbar og alvorlig situation, der er tale om og ingen tvivl om, at det går ud over patienterne og sikkerheden og ligeledes udover et særdeles hårdt presset personale.

Det er ikke mindst i forhold til overbelægningen, at der er et helt uholdbart pres og det forhold, at der ikke kan udskrives patienter til Aalborg Kommune, forværrer situationen.

Det er Enhedslistens frygt, at sundhedsvæsnet står overfor et kollaps, så derfor bør der skrides til øjeblikkelig handling.

Og det er bestemt osse vores frygt, at hvis dette ikke sker, vil det blive endnu sværere at rekruttere og fastholde det nødvendige sundhedspersonale.”

 

 Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Regionsrådet tager stilling til forslaget fra Enhedslisten.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

På baggrund af drøftelserne blev der opnået enighed om at ændre ordet "pålægger" til "opfordrer" og Regionsrådet vedtog herefter følgende opfordring:

"Regionsrådet i Nordjylland opfordrer hermed Danske Regioner at skride til handling i forhold til den nu over 2 måneders lange sygeplejerske strejke og at tage kontakt til Regeringen snarest, så konflikten kan få en ende.”

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.9. Godkendelse af pilotprojekt i samarbejde med Jammerbugt Kommune vedr. styrket akutindsats i nærområderne

Journalnr. 2020-040405Resumé

Som en del af Bugdet 2021 skal der etableres et pilotprojekt i samarbejde med Jammerbugt Kommune med henblik på at styrke akutindsatsen i nærområdet og udvikle samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis.

Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune og Akut- og Praksisudvalget er i fællesskab kommet frem til fire initiativer, der ønskes indeholdt i pilotprojektet.

Regionsrådet anmodes om at godkende de beskrevne initiativer. Sagen behandles sideløbende i Jammerbugt Kommune, der ligeledes skal godkende initiativerne.Sagsfremstilling

I Region Nordjyllands budgetaftale for 2021 er der aftalt en række initiativer i forhold til at styrke akutindsats i nærområderne. Et af initiativerne er et pilotprojekt mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland, som har til formål at videreudvikle det lokale samarbejde mellem region, kommune og almen praksis med henblik på at afprøve nye samarbejdsformer. Der er øremærket 1 mio. kr. til pilotprojektet.  

Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune og Akut- og Praksisudvalget har på et fælles møde primo juni 2021 drøftet de initiativer, der ønskes indeholdt i pilotprojektet.

Parterne blev på mødet enige om at arbejde videre med følgende initiativer i prioriteret rækkefølge:

  1. a) Kommunal brobyggersygeplejerske som med udgangspunkt i Jammerbugt Kommune understøtter svage borgere i kontakten med sundhedsvæsenet og hospitalerne i Thisted, Aalborg og Hjørring OG

    b) adgang til blodprøvetagning og EKG i nærområdet – gerne på de fire sygeplejeklinikker i kommunen.

  2. Inddragelse af paramedicinere i løsningen af nære opgaver – samarbejde med den kommunale akutfunktion.

  3. Inddragelse af paramedicinere i løsningen af nære opgaver - samspil med alles Lægehus, Brovst.

Brobyggersygeplejerske

Der etableres ansættelse af brobyggersygeplejerske som med udgangspunkt i Jammerbugt Kommune har delt ansættelse svarende til 90/10 mellem kommune og region. Finansieringen på 500.000 kr. årligt forudsættes at være regional.

Blodprøvetagning og EKG

Der etableres blodprøvetagning og optagelse af EKG på fire kommunale sygeplejeklinikker i henholdsvis Fjerritslev, Brovst, Biersted og Pandrup. Jammerbugt Kommune forventer at prøvetagningen foretages af allerede ansatte sygeplejersker.

Der afsættes som udgangspunkt 400.000 kr. årligt til lønudgifter til prøvetagning svarende til 7 timer ugentligt i hver af de fire sygeplejeklinikker. Den nærmere planlægning af hvilke tidsrum og hvilke ugedage der skal finde prøvetagning sted på hver af de fire klinikker drøftes mellem region, kommune og de klinikere der udfører prøverne.

Den regionale udgift til utensilier forudsættes at være uændret ved prøvetagning i kommunen fremfor på hospitalet.

Etableringsudgifter (inventar, lejer, EKG-apparatur mv.)  vil udgøre en éngangsudgift i omegnen af 150.000 pr. klinik – altså samlet ca. 600.000 kr. Det vurderes at kunne afholdes af de afsatte budgetmidler for i år, da pilotprojektet først vil starte op i 2. halvår 2021.  

Samarbejde mellem paramedicinere og den kommunale akutfunktion

Der vil efter sommerferien 2021 blive afholdt et møde mellem Jammerbugt Kommune og Den Præhospitale Virksomhed med henblik på at drøfte og konkretisere samarbejdet mellem paramedicinere og den kommunale akutfunktion nærmere. Et evt. samarbejde vil være udgiftsneutralt.

Samarbejde mellem parmedicinere og alles Lægehus, Brovst

Det afsættes 100.000 kr. til etablering af samarbejde mellem paramedicinerne og alles Lægehus, Brovst. Midlerne anvendes til honorering af alles Lægehus for deltagelse i pilotprojektet – dette i relation til koordinering af samarbejde samt deltagelse i statusmøder og styregruppemøder. Hvilke konkrete arbejdsopgaver paramedicinerne kan indgå i løsningen af vil bero på en konkret dialog mellem Den Præhospitale Virksomhed og alles Lægehus, Brovst.

Det forventes at projektsamarbejdet er af mindst to års varighed, da det giver mulighed for at foretage en grundig evaluering af projektet. Der vil blive knyttet følgeforskning op på projektet, som finansieres af regionale udviklingsmidler.Økonomi

Der er afsat 1 mio. kr. til pilotprojektet. Den samledede økonomi for projektet fordeler sig således på de fire initiativer, der er indeholdt i pilotprojektet:

Initiativ Udgift 
 Brobyggersygeplejerske  500.000 kr.
 Blodprøvetagning og EKG*  600.000 kr.*
 Paramediciner og kommunal akutfunktion  0 kr.
 Paramediciner og alles Lægehus, Brovst  100.000 kr.
 Total  1.200.000 kr
*  Der afsættes 400.000 kr. til lønudgifter årligt og der forventes en samlet årlig udgift til utensilier på 200.000 kr. Udgiften til utensilier udgør ikke en ekstra udgift, idet den regionale udgift til utensilier forudsættes at være uændret ved prøvetagning i kommunen fremfor på hospitalet.


Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget har behandlet punktet på mødet den 30. juni 2021 og indstiller projekterne til godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagen behandles sideløbende i Jammerbugt Kommune, der også skal godkende initiativerne før de kan sættes i værk.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender pilotprojektet med de beskrevne initiativer.Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.

Notat - initiativer i pilotprojektet med Jammerbugt Kommune


10. Godkendelse - Opdateret samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren

Journalnr. 2018-031612Resumé

Specialsektoren og Mariagerfjord Kommune har siden 2014 haft en samarbejdsaftale på det specialiserede socialområde. Denne aftale er nu blevet opdateret.

Det indstilles, at Regionsrådet godkender den opdaterede samarbejdsaftale.Sagsfremstilling

Specialsektoren, Region Nordjylland driver otte sociale tilbud med beliggenhed i Mariagerfjord Kommune. De otte regionale tilbud er Bostedet Hadsund, Neurocenter Østerskoven og de fem tilbud under Området for Voksne med Udviklingshæmning – Sødisbakke. Mariagerfjord Kommune er dermed den kommune i Nordjylland, som huser flest regionale sociale tilbud.

Den fælles geografiske placering giver en oplagt platform for at indgå i et tæt samarbejde om indsatser på social- og handicapområdet til gavn for kommunens borgere og de borgere, der anvender de regionale tilbud. Kommunen og regionen har derfor i 2014 indgået en samarbejdsaftale på det specialiserede socialområde.

I forbindelse med den løbende dialog mellem kommunen og regionen blev det aftalt at opdatere samarbejdsaftalen, så den i højere grad afspejler samarbejdet i 2021. Samtidig var der enighed om at aftalen suppleres med et bilag om konkrete samarbejder mellem Specialsektoren og kommunen, som kan opdateres efter behov.

Samarbejdsaftalen er derfor en opdatering af den tidligere samarbejdsaftale og er udtryk for en videreførelse og udvidelse af det gode samarbejde mellem parterne. Samarbejdsaftalen samt bilag om konkrete samarbejder er vedlagt.

 

Formål med samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen skal fungere som en ramme for tæt dialog om det specialiserede socialområde mellem kommunen og regionen. Via dialogen kan parterne udvikle nye initiativer og indsatser samt finde fleksible løsninger på fælles udfordringer.

Aftalen skal desuden understøtte, at den kommunale og regionale indsats sammentænkes bedst muligt - hvor det giver mening – for at skabe sammenhæng og synergieffekter på tværs af sektorerne. Der skal være fokus på løsninger med kvalitet, høj faglighed og økonomisk ansvarlighed.

Kommunen og regionen samarbejder - eller planlægger at samarbejde – om f.eks.;Kommunikation og dialog

Samarbejdsaftalen og tilhørende bilag om konkrete samarbejder behandles i kommunens Udvalg for Sundhed og Omsorg d. 31. maj 2021 og efterfølgende i Byrådet d. 24. juni 2021.

Socialudvalget 28-06-2021

Dorte Juul Hansen orienterede om den opdaterede samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren.

Socialudvalget indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender den opdaterede samarbejdsaftale.Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At godkende den opdaterede samarbejdsaftale.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.

Opdateret samarbejdsaftale på det specialiserede socialområde mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland
Konkret samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren, Region Nordjylland


11. Orientering - Regnskab 2020 vedrørende Nordjysk Mad I/S

Journalnr. 2017-014962Resumé

Nordjysk Mad I/S er et interessentskab imellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland. Interessentselskabets primære funktion er at producere mad til Brønderslev Kommunes plejecentre og Region Nordjyllands psykiatriske patienter.

Regnskab for Nordjysk Mad I/S 2020 er revideret af BDO Revision og godkendt på bestyrelsesmøde den 21. juni 2021, og fremlægges nu til orientering for de to interessenter i selskabet.Sagsfremstilling

Resultatet for 2020 udgør et overskud på kr. 1.410.766, der dog skal ses i sammenhæng med, at der fra interessenternes side er foretaget et ekstraordinært kapitalindskud på 2 mio. kroner grundet COVID-situationen, der medførte en mindre efterspørgsel. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende. Det er dog ikke formålet med Nordjysk Mad I/S at generere overskud. 

Ifølge interessentskabskontrakten fordeles over- og underskud indenfor 2 % af omsætningen til næste regnskabsår. I 2020 udgør overskuddet 4,55 % af omsætningen. Til overskuddet skal lægges hensættelser fra regnskab 2019 på kr. 621.755. Derefter udgør hensættelserne 6,55 % af omsætningen for 2020. Det betyder at der skal udbetales 4,55 % af årets omsætning til Interessenterne. Dertil kommer en regulering af tidligere års resultat på kr. 93.977, som også udbetales. Denne regulering vedrører gamle differencer i feriepenge.

Fordelingen af årets overskud sker forholdsmæssigt på baggrund af andelen af udgifter, der har været afholdt af de to interessenter. Det betyder i 2020, at der udbetales kr. 1.209.674 til Region Nordjylland og kr. 296.395 til Brønderslev Kommune.

Der var i 2020 budgetteret med en produktion på 191.139 døgnkoster. Den faktiske produktion blev på 177.810 døgnkoster, svarende til en mindreproduktion i forhold til budgettet på -6,97%. Hovedårsagen til den store nedgang i produktionen var situationen omkring Covid-19.

Kantine- og mødeforplejning blev på grund af Covid-19 lukket helt eller delvist ned i perioder, og omsætningen kom ikke tilbage på det budgetterede niveau ved den delvise genåbning. Ligeledes faldt antallet af patienter i Psykiatrien og borgere på plejecentrene i Brønderslev Kommune i starten af pandemien, og antallet nåede ikke senere op på det budgetterede.
Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

  1. Tager Regnskab 2020 for Nordjysk Mad I/S til efterretning.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.

Nordjysk Mad - Årsregnskab 2020
Nordjysk Mad - Revisionsprotokol 2020


12. Godkendelse - 28. udbud af regionale busruter og grøn omstilling

Journalnr. 2021-010943Resumé

Nordjyllands Trafikselskab står over for det 28. udbud hvori der indgår 38 regionale busser. Af de 38 busser er de 31 busser på A-kontrakter hvor det forventes, at disse udbydes med krav om fossilfrit drivmiddel i lighed med Regionsrådets og NTs tidligere beslutninger om grøn kørsel.

Region Nordjylland betaler for de fuldt regionale ruter, og medfinansierer delte ruter med Aalborg Kommune. NT vurderer, at den samlede forventede merudgift ved omstillingen til fossilfrie drivmidler være mellem 5 – 7,5 %. For 31 busser svarer dette til en merudgift på mellem 3,3 og 5 mio. kr. pr. år.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at NT igangsætter udbud med krav om fossilfrit drivmiddel på de 31 A-kontraktbusser, og at den forventede merudgift på 3,3 mio. kr. indarbejdes som budgetbrik i budgetforslaget for 2022.Sagsfremstilling

NT gennemførte i 2020 det 26. udbud med et stort antal regionale busser som blev omstillet til fossilfrit drivmiddel. Nu udbydes de næste regionale busser i det 28. udbud, og denne gang drejer det sig om 38 busser fordelt på forskellige typer af kontrakter. I det 28. indgår følgende regionale busser:

Da de 7 busser på D- og B-kontrakter har meget begrænset kørselsomfang, anbefales det ikke at disse omstilles til fossilfrie drivmidler, da merudgiften vil blive uforholdsvis stor i forhold til gevinsten. Omstilling af de 26 A-kontrakter, som Regionen fuld finansierer, til fossilfrit drivmiddel vil derimod være i tråd med Regionens og NTs strategi for grøn omstilling af den kollektive trafik.

Det er på nuværende tidspunkt mest realistisk, at regionalbusserne bliver omstillet til fossilfrit drivmiddel som biogas eller HVO (biologisk dieselolie), da de tekniske løsninger for emissionsfrie drivmidler (fx el) stadig ikke har rækkevidden, der er behov for på de lange regionale ruter.

Fossilfri (CO2‐neutrale) busser anvender ikke konventionel diesel, men kører i stedet på et fossilfrit drivmiddel som biogas eller HVO. Emissionsfri busser udleder i modsætning til fossilfrie busser hverken CO2, NOX, partikler eller andre miljøskadelige stoffer i driften.

I bilag 1 findes en oversigt over ruter og økonomi i det 28. udbud.Økonomi

Regionens samlede forventede udgifter til samtlige ruter i 28. udbud er 68 mio. kr. i 2021 priser, som det fremgår af bilaget.

Det er dog altid svært at forudsige hvad omkostningerne reelt bliver efter et udbud, og specielt med omstillingen til fossilfrihed er det endnu mere usikkert. NT anslår generelt, at omstillingen til fossilfrihed vil medføre en prisstigning på 5 - 10 %. Med en gennemsnitlig merpris på 7,5 % vil det svare til en merudgift på op til 5 mio. om året i 2021 priser, for de 31 busser.

NT har analyseret tallene fra det store udbud 26.4 der blev gennemført i 2020, og generelt er priserne på X-Busserne faldet, mens priserne på de almindelige regionalruter er steget, hvilket gav et samlet prisfald på 5 % for RN. Prisstigningen på de almindelige regionalruter er mindst på ruter med mange køreplantimer og størst på ruter med færre køreplantimer.

I 28. udbud indgår der ikke X Busser, men der er en overvægt af regionalruter med relativt mange køreplantimer. Det taler for en prisstigning, men i den lave ende af spektret. Hertil kommer, at rute 73 i forvejen er på biogas, så NT forventer en fastholdelse af prisen og nok snarere et fald, da markedet er mere fortroligt med fossilfrihed, end da 73’eren blev udbudt i 2013.

NTs optimistiske bud vil være en forventet prisstigning på 5 % på A-kontrakterne med alle de forbehold der kan tages. For D- og B-kontrakter forventes uændrede priser. En prisstigning på 5 % på de 31 A-kontrakter som RN finansiere vil for RN betyde en stigning på 3,3 mio. kr. om året i 2021 priser. Der er dog mulighed (risiko) for at det bliver på mellem 5 og 7,5 %, svarende til mellem 3,3 og 5 mio. kr. pr. år. Men NT anser altså 5% som det mest sandsynlige.

Eventuelle muligheder for statslig tilskud til omstillingen vil afhænge af, om der på finansloven afsættes midler hertil i 2022. Emnet indgår i de aktuelle infrastrukturforhandlinger.Kommunikation og dialog
Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021
Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At NT anmodes om at udforme det 28. udbud med krav om anvendelse af fossilfrie drivmidler (biogas eller lign.) på de 26 regionale ruter.

  2. At den forventede merudgift på 3,3 mio. kr. indarbejdes som budgetbrik i budgetforslaget for 2022.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Erik Høgh-Sørensen tog forbehold for endelig stillingtagen.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Enhedslisten fremsatte forslag om, at også de 4 busser på D-kontrakt og de 3 busser på B-kontrakt blev omfattet af omstillingen til fossilfrie drivmidler, idet det ikke fremgik af sagsfremstillingen, hvordan det skulle være en dårlig forretning og hermed var udokumenteret.

Der var ikke opbakning fra andre i Regionsrådet til forslaget, der dermed ikke blev vedtaget.

Et flertal i Regionsrådet godkendte herefter indstillingen fra flertallet i Forretningsudvalget.

Et mindretal bestående af Enhedslisten undlod at stemme.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi 28. udbud


13. Godkendelse - Høringssvar til NT´s mobilitetsplan

Journalnr. 2021-020682Resumé
På baggrund af NTs fremlæggelse og de efterfølgende drøftelser på Udvalg for Regional Udviklings ekstraordinære møde d 15. juni, har administrationen udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar på NT´s mobilitetsplan 2021-2024. Det indstilles, at udvalget drøfter og godkender udkastet til høringssvar.

Sagsfremstilling

På Udvalgsmødet for Regional Udvikling d. 15. juni præsenterede NT sin nye Mobilitetsplan 2021-2024. Planen indeholder mange spændende ideer som også er indeholdt i Regionens egen Masterplan for mobilitet, bl.a. grøn omstilling af den kollektive trafik, en sammenhængende region og brugervenlighed i forhold til kunders adgang til kollektiv trafik.

Derudover har Regionen også udarbejdet en analyse af fremtidens regionale kollektive trafik, hvilket også indeholder mange af de samme principper i forhold til planlægning af den kollektive trafik.

Det blev nævnt på mødet, at det nylige oprettede Passagerråd med fordel kan inddrages i arbejdet med implementering af NT's Mobilitetsplan, da denne har eksisterende og nye kunder som omdrejningspunkt.

Høringsbrevet og mobilitetsplanen fra NT og administrationens udkast til høringssvar er vedlagt som hhv. bilag 1, 2 og 3.  Kommunikation og dialog
Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021
Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender vedlagte udkast til høringssvar på NT´s Mobilitetsplan 2021-2024


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Der indsættes et link /bilag til selve mobilitetsplanen.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.

Høringsskrivelse _ NT's Mobilitetsplan 2021-2024
Mobilitetsplan_2021-2024__Med_dialog_skaber_vi_fremtidens_NT
Udkast til Høringssvar - NT´s Mobilitetsplan 2021-2024 - Region Nordjylland


14. Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Nakkebjerg, Brønderslev Kommune

Journalnr. 2020-032305Resumé

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S har søgt om tilladelse til råstofindvinding inden for graveområdet Hellum Nakkebjerg, Brønderslev Kommune. Graveområdet er udlagt som graveområde i Råstofplan 2016. Ansøgningen om råstofindvinding er den første inden for dette graveområde.

På grundlag af ansøgningen og den gennemførte miljøscreening har administrationen udarbejdet et udkast til en tilladelse til indvinding af sand, grus og sten med en årlig indvinding på 50.000 m³.  

Administrationen indstiller, at udkast til tilladelse sendes i 4 ugers høring. Og at der efter høringsperiodens afslutning meddeles tilladelse, hvis der ikke kommer bemærkninger under høringen, der er væsentlige for sagens behandling.Sagsfremstilling

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S søgte den 7.december 2020 om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 1o, Den nordlige Del, Hellum, Hellumvej 198, 9740 Jerslev J, Brønderslev Kommune. Indvindingsområdet ligger i graveområdet Hellum Nakkebjerg. 

Virksomheden søgte om indvinding af op til 50.000 m³ sand, grus og sten om året på et 7,5 ha stort areal. I det omfang muldjorden ikke skal anvendes til efterbehandlingen skal dette også afsættes. 

Den nordlige del af indvindingsområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den sydlige del af indvindingsområdet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). Hele arealet efterbehandles til natur og ekstensiv skovdrift uden brug af gødning og sprøjtemidler.

Ansøgningsmaterialet samt Region Nordjyllands udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven var i høring i perioden fra 22. marts 2021 til 26. april 2021. I den forbindelse er der kommet høringssvar fra Brønderslev Kommune, Vendsyssel Historiske Museum, GlobalConnect, Nianet, Evida samt nabo på ejendommen Nakkebjergvej 40. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2, 3 og 4.

Høringssvarene omhandler primært de arkæologiske og naturmæssige interesser, grundvandsforhold, trafik, og efterbehandling af arealet, Høringssvarene har indgået i udarbejdelsen af udkastet til tilladelsen (bilag 1).

Den 8. juni 2021 traf Region Nordjylland afgørelse efter miljøvurderingsloven. Screeningsafgørelsen fremgår af bilag 5. Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding hverken på grund af dens art, dimensioner eller placering må antages, at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screeningen.

Som led i sagens behandling er der afholdt en fælles besigtigelse i graveområdet, hvor lodsejer, indvinder, kommune og region deltog.

Administrationen vurderer på grundlag af miljøscreening, høringssvar og den fælles besigtigelse, at der ikke er noget der taler imod at meddele tilladelse til udnyttelsen af råstofressourcen på stedet.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 30-06-2021:

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingens to dele.

Susanne Flydtkjær (EL) kunne ikke tilslutte sig, at der gives tilladelse til råstofindvinding, idet hun finder, at der er tale om drikkevandsområde, hvor gravning under grundvandsspejl og efterfølgende åben grundvandsspejl og hermed højrisiko for forurening af drikkevandet via især luftbåren pesticid og kvælstofforurening fra især nabomarkerne med intensiv planteproduktion.

Erik Harbo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet at administrationen:

  1. sender udkast til tilladelse i 4 ugers høring
  2. efter høringsperiodens afslutning meddeler tilladelse til indvinding inden for graveområdet Hellum Nakkebjerg, såfremt der ikke indkommer bemærkninger, der er væsentlige for sagens behandling.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Enhedslisten var imod af de samme grunde som i udvalget.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.

Udkast til råstoftilladelse
Høringssvar fra Brønderslev Kommune
Høringssvar fra nabo
Høringssvar fra Vendsyssel Historiske Museum
Afgørelse efter miljøvurderingsloven af 8.juni 2021


15. Høring – Forlængelse af EUC Nordvests udbud af HHX på Fjerritslev Gymnasium

Journalnr. 2019-000849Resumé

Siden 2010 har EUC Nordvest udbudt den merkantile studentereksamen, HHX, som udlagt aktivitet på og i samarbejde med Fjerritslev Gymnasium. Godkendelsen er midlertidig, men er siden blevet fornyet og forlænget i 2014. EUC Nordvest søger nu om endnu en forlængelse med henblik på fortsat udbud af HHX-uddannelsen efter august 2022.

Grundet sin koordinerende rolle på området, særligt vedr. geografisk placering og kapaciteten på uddannelserne, skal Regionsrådet høres, hvorefter Børne- og Undervisningsministeriet træffer afgørelse i sagen.

Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet at afgive et positivt høringssvar.Sagsfremstilling

I 2010 fik EUC Nordvest Undervisningsministeriets godkendelse til at udbyde den merkantile studentereksamen, HHX, på Fjerritslev Gymnasium på forsøgsbasis. I den forbindelse blev det daværende Regionsråd hørt om sagen og afgav positivt høringssvar, da et HHX-udbud på Fjerritslev Gymnasium var med til at styrke campustanken - sammen med STX og HF.

Siden 2012 har der været et aktivt HHX-udbud i Fjerritslev. Udbuddet gennemføres i et samarbejde mellem EUC Nordvest og Fjerritslev Gymnasium og er beliggende på Fjerritslev Gymnasium. Det er dog EUC Nordvest, der står med såvel det pædagogiske som det økonomiske ansvar.

I 2014 blev udbudsgodkendelsen fornyet og forlænget, denne forlængelse skulle ikke i høring hos Regionsrådet.

EUC Nordvest søger nu om endnu en forlængelse, så de også fra 2022 kan udbyde HHX i Fjerritslev (Bilag 1). Udbuddet har dog kørt så længe på en midlertidig ordning, at Børne- og Undervisningsministeriet har bedt om, at der indhentes høringssvar forud for behandlingen - både fra de nærmeste interessentskoler (Aalborg Handelsgymnasium og Himmerlands Erhverv- og Gymnasieuddannelser) og Regionsrådet.

Hvert år er der et optag på ca. 30-40 elever på HHX i Fjerritslev (27 tilmeldte i år pr. 15. marts). Dette bevirker at HHX-afdelingen i Thisted har oplevet reduceret søgning fra den vestlige del af Jammerbugt kommune. Størrelsen på udbuddet i Fjerritslev gør endvidere, at det er en økonomisk tung opgave.

Alligevel ønsker EUC Nordvest at fortsætte udbuddet i et tæt samarbejde med Fjerritslev Gymnasium, men med en klar erhvervsrettet profil, så det sikres, at alle faglige krav til HHX-uddannelsen honoreres. EUC Nordvest vurderer, at der er et behov for HHX i Fjerritslev, idet nærmeste HHX-udbudssted ellers er Aalborg  Handelsskole eller EUC Nordvest i Thisted. Unge, der ønsker en STX eller HF kan tage uddannelsen i byen. Udbuddet klarer sig godt - hvilket bl.a. kan ses på elevtilfredshedsundersøgelser og eksamenskarakterer (Bilag 2).

EUC Nordvest har indhentet høringssvar fra Aalborg Handelsskole (bilag 3) og fra Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, HEG (bilag 4), som begge støtter en forlængelse af udbuddet. Dog udtrykker HEG bekymring for, at elever fra Løgstør vil vælge Fjerritslev i stedet for Aars og dermed presse et HHX-udbud i Aars, der i forvejen er skrøbeligt volumenmæssigt. Der er 2 ansøgere fra Løgstør til udbuddet i Fjerritslev til næste skoleår, mens der pt. går 4 i 1.G og 2 i 2.G.Kommunikation og dialog
Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021
Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalg og Regionsrådet:

  1. at afgive et positivt høringssvar fra Region Nordjylland.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.

Anmodning om Regionsrådets høringssvar
Resultater for HHX i Fjerritslev
Høringssvar Aalborg Handelsskole maj 2021
Høringssvar Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser 2021


16. Høring - A2B ønsker at opsige driftsoverenskomst på FVU-området

Journalnr. 2011-123263Resumé

Regionerne har en koordinerende rolle inden for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Derfor skal Regionsrådet høres, før VUC'erne indgår eller opsiger driftsoverenskomster med andre institutioner på disse områder.

HF& VUC Nord og Thy-Mors HF & VUC er driftsherrer på OBU- og FVU-området og har begge driftsoverenskomst med en række aktører for at sikre en bred geografisk spredning af tilbuddet om OBU og FVU, samt for at sikre at der er tilbud, der passer til alle målgrupper.

A2B har driftsoverenskomst på FVU-området flere steder i regionen og ønsker at opsige aftalerne i Mariagerfjord kommune og Hjørring kommune pga. manglende aktivitet.Sagsfremstilling

Ansvaret
HF&VUC Nordjylland og Thy-Mors HF & VUC har ansvaret for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) i Nordjylland. Begge har indgået driftsoverenskomster med en række andre aktører både for at sikre en god geografisk dækning og tilbud til forskellige målgrupper. 

Det er således VUC'ernes ansvar at sikre et tilstrækkeligt udbud - også i situationer, hvor driftsoverenskomstparter ønsker at opsige deres overenskomst. 

Den koordinerende rolle
Regionerne har en væsentlig koordinerende rolle inden for OBU og FVU. Koordineringen vedrører både den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten. Dette skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, der har behov for OBU og FVU. Derfor skal Regionsrådet høres forud for indgåelse og opsigelse af nye driftsoverenskomster på disse områder.

Opsigelse af driftsoverenskomster
HF& VUC Nord har modtaget opsigelse af driftsoverenskomst på FVU-området fra A2B i hhv. Mariagerfjord og Hjørring kommuner (bilag 1 og 2).

A2B udbyder danskuddannelse på deres sprogcentre flere steder i Regionen og har også driftsoverenskomst på FVU-området. A2B er en privat udbyder af danskundervisning, og har været godkendt som udbyder i en del år. https://www.a2b.dk/ De udbyder danskundervisning i store dele af landet og er forankret i organisationen AS3, som er en international virksomhed med mange andre aktiviteter; konsulentvirksomhed, outplacement, rekruttering o.lign. https://www.as3.dk/

A2B vurderer at, aktiviteten på FVU er så lille i Mariagerfjord og Hjørring, at de ikke har forventning om en aktivitet på over de 5 årskursister, som bekendtgørelsen foreskriver for at kunne opretholde et udbud. De ønsker, at en anden aktør overtager deres aktuelle hold.

Der har ikke været FVU-aktivitet på FVU hos A2B i Hjørring i 2021 og hos A2B i Mariagerfjord er der 25 FVU-kursister i Hobro. Disse kursister overdrages til HF& VUC Nord.

Fælles for opsigelserne er, at områderne er dækket af VUC og andre driftsoverenskomstparter. I Hjørring findes der i forvejen fire andre udbydere af FVU: EUC Nord, AOF Vendsyssel, SOSU Nord og HF&VUC NORD. Derfor er vurderingen at kursisterne fra A2B, vil kunne få et tilbud med en anden aktør.

I Mariagerfjord er der ud over A2B en udbyder: HF&VUC NORD. VUC har mulighed for og skal efter loven dække aktiviteten, og vil lave en samarbejdsaftale med A2B om varetagelsen af FVU ift. fremtidige kursister på sprogskolen. 

A2B ønsker at opsige deres driftsoverenskomst så hurtigt som muligt, der er dog et opsigelsesvarsel på 6 måneder, og opsigelsen skal behandles i såvel i regionsrådet som VUC's bestyrelse.

HF&VUC Nord lever således stadig op til sit ansvar om at sikre et tilstrækkeligt udbud inden for rimelig transportafstand. Derfor anbefaler Uddannelsesudvalget ved de to VUC'er at driftsoverenskomsterne opsiges. (bilag 3)Kommunikation og dialog
Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021
Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet: 

  1. at Region Nordjylland udarbejder et høringssvar, der støtter A2B's opsigelser af driftsoverenskomst.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.

Opsigelse af driftsoverenskomst_A2B Mariagerfjord
Opsigelse af driftsoverenskomst_A2B Hjørring
Uddannelsesudvalgets udtalelse_A2B opsigelse


17. Orientering - BRN årsrapport 2020 samt strategi og handlingsplan 2021

Journalnr. 2015-000462Resumé

På bestyrelsesmødet d. 23. april 2021 godkendte bestyrelsen for Business Region North Denmark (BRN) årsrapporten for 2020 og strategi- og handlingsplan 2021.

Bestyrelsen udbad sig samtidig, at årsrapport og handlingsplan fremsendes til relevante udvalg og råd i kommunerne og Regionen med henblik på orientering om arbejdet i BRN.

Regionsrådet anmodes om at tage BRN's årsrapport 2020 og strategi- og handlingsplan 2021 til efterretning.Sagsfremstilling

Årsrapporten har til formål at give status på nogle af de fælles nordjyske indsatser i regi af  Business Region North Denmark (BRN), samt et økonomisk overblik over budgetåret 2020, mens BRN’s Handlingsplan 2021 giver et indblik i de fremadrettede opgaver og indsatser.

BRN arbejder for fælles nordjyske indsatser og interesser inden for følgende fem indsatsområder:

Med udgangspunkt i det enkelte indsatsområde gives der i årsrapporten en kort status samt et udsnit af udvalgte højdepunkter fra 2020. Hvert indsatsområde har derudover en tilhørende artikel, der udfolder relevante perspektiver og historier.

Samarbejde og partnerskaber er et kardinalpunkt for BRN. Indsatserne afspejler derfor også, at et samlet Nordjylland kan opnå mere i fællesskab, end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd.

Regionens rolle i BRN er ændret efter erhvervsfremmereformen i 2019, således, at vi i dag har mindre fokus på erhvervsudvikling og jobskabelse, men fortsat stor fokus på de øvrige indsatsområder. Vi har dog fortsat mulighed for tæt samarbejde med erhvervslivet inden for sundhedsinnovation og støtter via BRN den nyligt etablerede sundhedsklynge Danish Life Science Cluster.

På det grønne område kan særligt fremhæves, at samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland deltager i det nationale DK2020-partnerskab, hvor der skal udarbejdes kommunale klimahandlingsplaner med konkrete handlingsspor til at indfri nationale og internationale klimamålsætninger efter samme ’best practice’-standarder.

Derudover er Regionen sekretariatsansvarlig i samarbejdet Grøn Energi Nordjylland 2040, der netop har en målsætning om at landsdelen skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Aktuelt arbejdes på en strategisk energiplanlægning for hele Nordjylland, hvor samtlige energi- og transportsystemer skal kobles sammen i ét integreret og fleksibelt system.

Handlingsplan 2021

BRN arbejder i 2021 med en række vigtige dagsordener, hvor Nordjylland ønsker at markere sig med fælles stemme. Heriblandt kan nævnes den øgede fokus på energiområdet og fremtidssikring af forsyningsinfrastrukturen. .

Tilsvarende gives stor opmærksomhed til landspolitiske dagsordener som landbrugsforhandlinger, naturnationalparker og de igangværende infrastrukturforhandlinger, da også disse områder har stor betydning for Nordjyllands betingelser for udvikling og vækst.

BRN vil i 2021 også fortsat stille skarpt på fremtidens arbejdskraft, og hvordan vi bedst sikrer de nordjyske virksomheders adgang til de nødvendige kompetencer. Heriblandt bidrager BRN til en styrket koordinering og dialog med uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører og jobcentre m.fl., ligesom BRN medfinansierer og følger Regionens udarbejdelse af undersøgelsen ”FremKom 4 – analyse af fremtidens kompetencebehov”.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 30-06-21:

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Erik Harbo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalg for Regional Udvikling 30-06-21:

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. At tage BRN's årsrapport 2020 og strategi- og handlingsplan 2021 til efterretning.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup, Vibeke Gamst, Lis Jensen og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

BRN Årsrapport 2020
BRN Strategi og handlingsplan - 2021


18. Godkendelse - Teknologipagtens prioriterede indsatser

Journalnr. 2018-037133Resumé

Rammerne for udmøntning af Nordjysk Teknologipagt i 2021 blev godkendt af Regionsrådet den 30. marts 2021, og består af en åben og en prioriteret (lukket) runde. I den prioriterede runde foreligger nu to projekter til endelig behandling. Projekterne ansøger samlet om 800.000, svarende til det beløb der blev øremærket på Regionsrådets møde d. 30. marts 2021.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at de to i sagsfremstillingen beskrevne ansøgninger til den prioriterede runde støttes med de ansøgte beløb.Sagsfremstilling

Den administrative styregruppe for Nordjysk Teknologipagt anbefaler, at der i 2021 iværksættes to delindsatser under den prioriterede runde:

Indholdet af begge indsatser blev kort opridset på Regionsrådsmødet d. 30. marts 2021. Projektbeskrivelserne er nu udformet, og forelægges her.

STEM-caféer for unge på ungdomsuddannelsesinstitutionerne

Projektet har til formål at få flere til at vælge en STEM-uddannelse i Region Nordjylland. Idéen udspringer fra et ønske om at udvikle en bred og fælles indsats i Region Nordjylland på tværs af uddannelsesinstitutionerne, og derfor er der fokus på at få alle elev-typer med.

Caféerne afholdes med en af partnerskolen lærere/fagpersoner som vært, og består af et besøg af en STEM-rollemodel. STEM-rollemodellerne kan være studerende på AAU og UCN, samt folk i STEM-jobs. STEM-caféerne vil have en varighed på ca. 60-90 minutter, og vil blive afholdt 4 gange årligt.

Projektet er udformet således at der indenfor budgettet kan blive gennemført caféer på op til 6 ungdomsuddannelsesinstitutioner. Med den nuværende deltagergruppe estimerer skolerne, at der i projektet vil blive gennemført 60 caféer for samlet 1.500 unikke elever i projektperioden. Projektet favner bredt og vil nå ud til elever på EUD/EUX, STX, HF, HHX og HTX).

Projektet skal vise unge, hvordan de kan være med til at løse forskellige problemstillinger, hvis de vælger en uddannelse indenfor STEM fagene, og skal føre til at flere unge vælger en STEM-vejen.

Konference for nordjyske STEM-interessenter og aktører 

Indsatsen skal kvalificere og styrke den samlede indsats på STEM området i Nordjylland ved at styrke og udbygge det nordjyske vidensgrundlag ang. hvad der virker (bedst) og hvad der er i gang på området. Dette gøres ved at gennemføre en bred kortlægning af nordjyske STEM-tiltag og erfaringer og læring fra disse. 

Indsatsen udmunder i en konference, hvor resultaterne af kortlægningen fremlægges i sammenhæng med resultaterne fra FremKom 4 omkring det fremtidige behov for STEM-kompetencer. Konferencen skal give mulighed for at de nordjyske STEM-aktører via oplæg og gruppedrøftelser kan skabe fælles fodslag og forståelse for at understøtte fremtidige STEM-initiativer.

Målgruppen for indsatsen er aktører, der arbejder med STEM-indsatser i Region Nordjylland på strategisk, praktisk og politisk plan. Der foreslås en begrænset deltagermålgruppe på max. 50-75 personer til en konference på omkring en halv dag.

Den viden der opbygges i indsatsen, såvel som den viden der bliver genereret på konferencen, tænkes også at kunne inspirere og danne afsæt for den videre STEM-indsats i Nordjysk Teknologipagt. 

Årsrapport for perioden 2019-2020

I foråret er den første årsrapport for Nordjysk Teknologipagt blive udarbejdet. Årsrapporten gør status på de 9 projekter der er støttet i regi af Teknologipagtspuljen i perioden, samt de bredere resultater af samarbejdet omkring Nordjysk Teknologipagt. Årsrapporten er vedlagt til orientering i bilag 2.Økonomi

Den samlede økonomiske ramme for Teknologipagtspuljen i 2021 er på 4,55 mio. kr.. Af disse er blev 800.000 kr. øremærket til den prioriterede runde på regionsrådsmødet d. 30. marts 2021. Som det fremgår af bilaget søger det ene projekt (samtaler/cafeer) om en støtte på 75%, svarende til henholdsvis 600.000 kr., mens det andet projekt (kortlægning/konference) søger om 100% i støtte, svarende til 200.000 kr.

I projektet om STEM-caféer vil støtten primært blive brugt til at udvikle, forberede og afholde 40 STEM-caféer for ca. 1.000 elever på de nordjyske ungdomsuddannelser, samt rekruttere rollemodeller til caféerne. Disse måltal er det projektet vil opnå med de nuværende projektdeltagere (de 3 ungdomsuddannelsesinstitutioner). Projektet afsøger pt. flere projektdeltagere, og hvis dette lykkedes, vil projektet afholde endnu flere caféer og nå ud til endnu flere elever.

I projektet omhandlende afholdelse af en STEM-konference, vil hovedparten af støtten blive brugt til at udføre vidensopsamlingen samt afholdelsen af konferencen (løn til moderator og oplægsholdere, materiale til deltagere, etc.)Kommunikation og dialog
Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021

Udvalg for Regional Udvikling drøftede de to ansøgninger.

Et flertal i Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender, at de to ansøgninger til den prioriterede runde støttes med de ansøgte beløb.

Erik Høgh-Sørensen (DF) var imod indstillingen, fordi diverse cafebesøg og halvdagskonferencer for i alt 800.000 kr. næppe vil gavne STEM-formålet, dvs. naturvidenskab og ligestilling, på dokumenterbar vis. Dette skal ikke ses som nogen kritik af administrationen, som efter bedste evne har prøvet at implementere en løst formuleret politisk beslutning i Regionsrådet.Indstilling

Et flertal i Udvalget for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Godkender, at de to beskrevne ansøgninger til den prioriterede runde støttes med de ansøgte beløb.Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen. Erik Høgh-Sørensen var imod af samme grunde som i udvalget.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen fra Forretningsudvalgets flertal.

Et mindretal bestående af Erik Høgh-Sørensen (DF) og Anne Mette Mortensen (DF) var imod forslaget af de grunde, som fremgår af Udvalg for Regional Udviklings mindretalsindstilling.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup, Vibeke Gamst, Lis Jensen og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Prioriterede indsatser 2021
Nordjysk Teknologipagt Årsrapport 2020


19. Godkendelse - Klimaregnskab 2020 for Region Nordjylland

Journalnr. 2020-042422Resumé

Administrationen har med ekstern bistand udarbejdet en rapport om Klimaregnskabet for 2020.

Samlet set viser regnskabet, at Regionens klimaaftryk er steget med 3% siden 2019. Årsagen til stigningen skal findes i ekstraordinære indkøb, der direkte kan henføres til håndteringen af Covid-19. Det vurderes, at hvis der ses bort fra Covid-19, havde klimaregnskabet vist et fald i CO2 på 2%, hvilket er den gennemsnitlige årlige målsætning. Rapportens vurdering er generelt, at Regionens klimaindsats er ”på rette spor”.

Regionsrådet anmodes om at godkende det vedlagte klimaregnskab.Sagsfremstilling

Overordnet

Covid-19 pandemien har påvirket samfundet globalt, nationalt og ikke mindst regionalt i et nærmest uoverskueligt omfang. Det betyder, at klimaregnskabet for året 2020 på mange måder ikke kan sammenlignes med tidligere år, da meget er anderledes end tidligere. 

Samlet set så er Regionens klimaaftryk steget med 3%. Hovedparten af denne stigning er sket som følge af Covid-relaterede aktiviteter herunder indkøb og drift forbundet til testcentrene samt eksempelvis indkøb af værnemidler, testkits og nyt apparatur. Derudover bidrager et øget indkøb af patientartikler samt IT- og kommunikationsudstyr også markant til stigningen.

Indkøb af udstyr har både været nødvendigt for at understøtte den væsentligt øgede mængde hjemmearbejde og de massive krav til IT-infrastrukturen fra smitteopsporingen og testfaciliteterne. På den anden side har pandemien også ført til, at en række forbrug og udledninger er faldet fra 2019 til 2020. Mest markant er et fald i udledningerne relateret til rejse og mødeaktiviteter, der primært giver udslag i reduktioner i flyrejser og kørsel i medarbejdernes egne biler.

Det har særligt i år været nødvendigt, at gå i dialog med en række af Regionens medarbejdere for at nuancere og supplere det datamateriale der ligger til grund for regionens klimaregnskab for at vurdere udviklingen overordnet og i nogle tilfælde mere specifikt, samt lave en vurdering af, hvordan situationen ville have været uden Covid-19. Det er her vurderingen i den udarbejdede rapport, at uden Covid-19 havde klimaregnskabet vist et fald i CO2 på 2% for 2020, jf. nedenfor.

De enkelte driftsområder

Der er dette år relativt store forskelle på driftsområderne. Klimaaftrykket på hospitalerne stiger med henholdsvis 5% på Aalborg Universitetshospital og 2% på Regionshospitalet fra 2019 til 2020. Da hospitalerne står for størstedelen af den samlede udledning (84%), så trækker de det samlede klimaaftryk op. Årsagen til stigningen i klimaaftrykket på hospitalerne skal primært findes i et øget indkøb af patientartikler og udstyr, hvoraf størstedelen vurderes at være Covid-19 relateret. Hospitalerne har dog et markant fald i klimaaftrykket i forhold til forplejning og i forhold til driften af og forbruget på bygningerne.

Psykiatrien udgør 6% af den samlede udledning og har en markant stigning i klimaaftrykket på 19%, der primært skyldes et øget indkøb af udstyr samt øvrige indkøb og aktiviteter. En del heraf kan kobles til pandemien, men et samlet indkøb af 16 elkøretøjer, med dertil hørende installation af el til ladestandere, er også en del af forklaringen. Denne stigning i klimaaftrykket vil dog på sigt blive betalt tilbage i form af betydelige CO2 reduktioner indenfor Psykiatriens transport de kommende år. Ligesom Hospitalerne har psykiatrien markante fald i klimaaftrykket i forhold til driften af og forbruget på bygningerne. Det skyldes primært omlægning fra naturgas til fjernvarme.

Administrationen, Specialsektoren og Sygehusapoteket har alle markante reduktioner på henholdsvis 12%, 10% og 8%. Administrationens klimaaftryk er i relativ høj grad påvirket af pandemien. Faldet på 12% skyldes primært at mange medarbejdere har måtte arbejde hjemmefra. Det har givet et markant fald i medarbejdernes kørsler og flyrejser til mødeaktivitet samt et fald i forplejning.

Pandemien har dog også givet anledning til markante stigninger i CO2 aftrykket eksempelvis i forhold til indkøb af værnemidler og nyt IT-udstyr. Hos Specialsektoren er forbrugsområder faldende eller uændret. Faldet på 10% skyldes primært mindre kursusaktivitet og transport. Derudover har flere tilbud måttet lukke midlertidigt under pandemien. For sygehusapoteket skyldes faldet på 8% primært en reduktion i transport og forplejning.

Er Regionens klimaindsats på rette spor?

Klimaindsatsen kan holdes op på og måles på flere parametre. For det første Regionen egen målsætning om at reducere 2% hvert år målt ud fra det samlede Klimaregnskab. For det andet har Danske Regioner en målsætning om en reduktion på 75% inden 2030 af regionernes energi- og transportforbrug. For det tredje skal Regionerne derudover leve op til Klimalovens nationale målsætning om en CO2-reduktion på 70% inden 2030. Slutteligt har Regionen siden 2010 haft en aftale med Danmarks Naturfredningsforening med en årlig reduktion på 2%, opgjort på en særlig klimakorrigeret facon.

Selvom Regionens klimaftryk som bekendt er steget fra 2019 til 2020, viser de detaljerede resultater i årets klimaregnskabet og de foregående år, at klimaindsatsen generelt er på rette spor i forhold til at kunne imødekomme egen målsætning om en reduktion på 2% årligt. På basis af en række relativt konservative antagelser omkring hvordan forbrugsområderne havde udviklet sig, hvis ikke covid-19 havde indtruffet, estimeres det, at Regionen havde haft en reduktion på 2%. Antagelserne er gengivet i klimaregnskabet og er funderet på de eksterne rådgiveres dialog med en række nøglemedarbejdere, der har indgående kendskab til det berørte forbrugsområde, eksempelvis omkring patientartikler eller bygninger.

Ser vi på Danske Regioners målsætning om en reduktion på 75% så er indsatsen på rette spor og foran tidsplanen. Der er dog udelukkende udarbejdet regnskab for perioden fra 2018 til 2019, men her har Regionen realiseret en reduktion på hele 18%. I årets Klimaregnskab er der markante reduktioner både for transportområdet samt i tilknytning til vores bygninger med henholdsvis 19% og 11%. På trods af, at disse reduktioner i 2020 kan henføres til Covid-19 konkluderer rapporten med klimaregnskabet, at det er realistisk at nå Danske Regioners målsætning med de planlagte indsatser og den teknologiske udvikling, der forventes indenfor transport og omstilling af energiforsyningen.

I forhold til Klimalovens målsætning om en reduktion på 70%, så er der endnu ikke færdigudviklet en metode til dokumentation af regionernes opnåelse heraf. Dog ved vi, at der udelukkende medregnes den udledning der vurderes at ske indenfor Danmarks grænser. Det betyder, at energi og transport vil fylde forholdsvist mere, hvorfor klimaregnskabsrapportens vurdering er, at Regionen også her er ”på rette spor”.

I 2010 blev Region Nordjylland Danmarks første klimaregion i kraft af en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen har udelukkende fokus på dele af transport og energi og har en årlig reduktion af CO2 udledningen på 2% som mål. Aftalen udløber med udgangen af 2021, da Danmarks Naturfredningsforening ikke har ønsket at fortsætte aftalen, idet noget af det samme arbejde nu foregår inden for rammerne af DK2020, som de fleste danske kommuner og regioner indgår i. Med en gennemsnitlig årlig reduktion på over 2% har Regionen indfriet aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Sagsfremstillingen er forelagt Strategisk Sundhedsledelse den 15. juni 2021, som fungerer som administrativ styregruppe for den samlede klimaindsats. Strategisk Sundhedsledelse anbefaler, at udvalget godkender klimaregnskabet.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 30-06-2021:

Klima- og Miljøudvalget godkendte klimaregnskabet.

Udvalget anmodede administrationen om, på udvalgsmødet den 27. september at komme med et oplæg til mål og virkemidler for en transportpolitik, med henblik på evt. at medvirke til nedbringelse af co2-belastningen.

Erik Harbo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.Indstilling

Klima og Miljøudvalget indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. At godkende klimaregnskabet for 2020.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. DF tog forbehold for endelig stillingtagen.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup, Vibeke Gamst, Lis Jensen, Per Larsen og Bente Bang deltog ikke i sagens behandling.

Klimaregnskab Region Nordjylland 2020


20. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til psykiatriens etape 1
Journalnr. 2015-005144

21. LUKKET PUNKT: Godkendelse - salg af ejendom 1
Journalnr. 2015-015292

22. LUKKET PUNKT: Godkendelse - salg af ejendom 2
Journalnr. 2015-015292