Dagsorden
Regionsrådet 26-10-2021 13:00


1.Meddelelse fra formanden
2.Godkendelse - Første udmøntningsrunde for Budget 2022
3.Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 9/2021
4.Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Aars
5.Godkendelse - Anlægsbevilling på 200,0 mio.kr. til Nyt Aalborg Universitetshospital
6.Godkendelse - Anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning til renovering og udarbejdelse af hovedstrukturplan til Neurorehabiliteringen i Brønderslev

1. Meddelelse fra formanden2. Godkendelse - Første udmøntningsrunde for Budget 2022

Journalnr. 2020-043446Resumé

Regionsrådet forelægges hermed første udmøntningsnotat for budget 2022.Sagsfremstilling

Den 14. september 2021 blev der indgået forlig om Region Nordjyllands budget for 2022, og Budget 2022: ”Ny hverdag – ny fremtid for Nordjylland” blev endeligt vedtaget ved Regionsrådets 2. behandling den 28. september 2021.

På sundhedsområdet afsættes i alt 198,1 mio. kr. til finansiering af nye indsatser og udgiftsafdækning.

Heraf udmøntes ca. 181,2 mio. kr. i første udmøntningsrunde, mens de resterende ca. 17 mio. kr. reserveres i forligspuljer til senere udmøntning, når der foreligger klarhed over midlernes anvendelse. De reserverede opdriftsmidler vedrører Psykiatriens Hus, initiativer i forbindelse med nedbringelse af ventetid i speciallægepraksis, plan for det palliative område og reservepulje.

Finansieringen af budget 2022 tilvejebringes delvist af et råderum i Økonomiaftale 2022 på 122 mio. kr., råderum fra regulering af bloktilskud på 14 mio. kr. samt omprioriteringer for 62,1 mio. kr.

Ud af de 62,1 mio. kr. kan 21,1 mio. kr. henføres til konkrete omprioriteringer, mens de resterende 41 mio. kr. findes gennem det aftalte teknologibidrag, hvorefter enhederne omstiller inden for eksisterende rammer. På Forretningsudvalgsmødet den 6. december 2021 vil hospitalerne orientere om deres interne udmøntninger af budget 2021.

I vedlagte udmøntningsnotat gennemgås, hvordan budgetforligets elementer indarbejdes og forventes udmøntet i budget 2022. Der indgår ligeledes en oversigt over forligsændringer relateret til Regional Udvikling.

Nedenfor ses tabeloversigter over de samlede udmøntninger.

 

 

 

 Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender de fremlagte udmøntninger i første udmøntningsrunde af Budget 2022.Forretningsudvalget 11-10-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. oktober 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med følgende justering:

Forretningsudvalget indstiller over for Regionsrådet, at puljen vedr. nye faglige retningslinjer og nationale krav reserveres i forligspulje i stedet for udmøntningsforslaget beskrevet i udmøntningsnotatet.

Øvrige udmøntninger indstilles godkendt som beskrevet i vedhæftede udmøntningsnotat.

Lone Sondrup deltog ikke i sagens behandling.


Udmøntningsnotat første runde - Budget 2022-1okt


3. Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 9/2021

Journalnr. 2020-006378Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 9/2021 til Sundhedsministeriet.Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet. Prognosen er fortsat baseret på den reviderede tidsplan for aflevering af byggeriet, der blev indarbejdet i prognosen for juli.

Nærværende månedsrapportering 9/2021 omhandler perioden 1. september 2021 - 30. september 2021.  

 

Økonomi

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosen pr. 30. september 2021 viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 197,9 mio. kr., hvilket er samme niveau som seneste prognose, som viste en forventet overskridelse på ca. 197,8 mio. kr.

Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at en overskridelse af totalrammen vil skulle finansieres af regionens ordinære anlægsbudget.

Regionsrådet har vedtaget Budget 2022, hvori der er anvist finansiering af det forventede merforbrug på Kvalitetsfondsprojektet. Samlet set vil der således kunne anvises ca. 207,5 mio. kr., som kan indgå i finansieringen af en overskridelse af totalrammen på NAU, der som nævnt ovenfor, på nuværende tidspunkt vurderes at udgøre ca. 197,9 mio. kr.

Det er Projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger skal tages med et vist forbehold, da enkelte af prognosens poster muligvis skal justeres som følge af det fortsatte arbejde med den detaljerede hovedtidsplan, ligesom der må forventes yderligere udgifter til forceringsaftaler, supplerende rådgivning og øvrige uafklarede projektforhold. Der kan muligvis også komme yderligere udgifter som følge af prisstigninger på materialer, mangel på mandskab mv. som følge af markedssituationen. Ligeledes er der fortsat en relativ stor tilgang af ekstraarbejder/uforudseelige udgifter, jf. pkt. b) nedenfor.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 13. oktober 2021:

 

a) Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).

Det har ikke været muligt at opretholde den oprindeligt planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende tidspunkt er indgået aftale med en enkelt heraf. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

 

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter Projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Der ses fortsat en relativ stor tilgang af ekstraarbejder til projektet, hvorfor der stadig skal tages forbehold herfor.

 

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end oprindeligt forudsat. Ved en forlængelse af byggeperioden vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser.

 

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanding er tilstrækkelig.

 

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

 

f) Drift af Projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af Projektafdelingens nuværende bemanding. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af Projektafdelingens bemanding, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til Projektafdelingens drift mellem Kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af Projektafdelingen.

 

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprisesummer reguleres efter Byggeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

 

h) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er Projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

 

i) Merforbrug på totalrammen

Med udgangen af september 2021 er projektets reserver forbrugt. Hidtil har udbetalinger, der har overgået de afsatte budgetposter, været trukket på reserverne og de overførte apparaturmidler. Dermed overgår disse udbetalinger til at være merforbrug på totalrammen ud over de ovenstående poster.

 

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade. På baggrund af blandt andet disse fremdriftsrapporter forventes byggeriet afleveret medio 2022. Regionsrådet blev på mødet den 23. august orienteret om revision af projektets tidsplan og afledte økonomiske konsekvenser, som er indregnet i den aktuelle prognose.

 

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor, har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen har kvalificeret og implementeret 12 ud af 13 anbefalinger og der er ikke sket væsentlige justeringer eller ændringer i september måned 2021.

Eneste anbefaling, der fortsat ikke er fuldt ud implementeret, er teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning). Den aktuelle status er, at der arbejdes med udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på gennemførsel af et EU-udbud med en udbudsperiode på 120 dage, hvorefter der kan ske kontrahering i løbet af 1. kvartal af 2022 samt efterfølgende udarbejdelse af testprogram og opstart af opgaven i 2. kvartal 2022.

I arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring forestås opgaven af det eksterne rådgivningsfirma, mens medarbejdere fra Aalborg Universitetshospital vil bistå og deltage i udførelsen af det praktiske arbejde forbundet til opgaverne.Kommunikation og dialog

Sagen har været sendt i skriftlig høring i Politisk Følgegruppe med afslutning 20. oktober 2021, kl. 8.00.

Politisk Følgegruppe støttede indstillingen uden bemærkninger.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 9/2021 til Sundhedsministeriet.

 

Forretningsudvalget 20. oktober 2021
På baggrund af skriftlig høring med afslutning 20. oktober 2021, kl. 8.00 har Forretningsudvalget truffet følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen kunne ikke tilslutte sig indstillingen med følgende begrundelse: " Sygehusbyggeriet virker fortsat til at være ude af kontrol, hvilket både skyldes bygherrens (Regionsrådet) og S-regeringens uvilje mod at finansiere underskuddet ved f.eks. at anvende byggepris-indekset. Regionens rapport til Sundhedsministeriet er næppe korrekt, idet NAU-projektets risikofaktorer er svært forudsigelige. Samlet set anslås overskridelsen af totalrammen fra ”best case” 162 mio. kr. til ”worst case” 359 mio. kr. med en middelværdi på 255 mio. kr. Projektets værste risici er totalrådgiveren Indigo, udsigten til en forhastet AB 92, yderligere fordyrende projektforsinkelser, og de mange tvister med underentreprenører.".

 

Prognose NAU sept 2021 inkl bilag a og b
Opgørelse af totalramme 30.09.2021 - 2021 PL - endelig
Hovedstrukturplan okt 2021


4. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Aars

Journalnr. 2014-016681Resumé

Regionsrådet anmodes om at godkende anlægsregnskabet for byggeriet af bostedet i Aars og det fælles byggeri med Vesthimmerlands Kommune. Sagsfremstilling

Bostedet i Aars er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne mennesker med svære psykiske sygdomme.

Regionsrådet besluttede i 2014, at det tidligere Vestervang og Skovvænget skulle sammenlægges, da der på begge bosteder var et stort behov for at få opdateret de fysiske rammer til en boligstandard der modsvarer udviklingen i målgruppen. Det blev besluttet, at der skulle etableres som et nyt bosted med 40 pladser. Det nye fælles bosted skulle placeres på en fælles beliggenhed sammen med kommunale indsatser i Vesthimmerlands kommune.

På den fælles beliggenhed er der etableret 3 enheder: en kommunal boenhed med 20 pladser, et regionalt bosted med 40 pladser, samt et fælleshus hvor der foregår både kommunale og regionale aktiviteter.

Byggerierne er gennemført som tre adskilte projekter. Region Nordjylland har været bygherre på det regionale bosted med 40 pladser og på fælleshuset.

Det regionale bosted består af fire enheder med 10 boliger i hver enhed. Der er køkkenfaciliteter og handicapvenlige toilet- og badeforhold i hver lejlighed. Alle lejligheder har direkte adgang til fællesareal med spise- og opholdsfaciliteter. Udearealerne er opført som et landskabsrum, der samler hele byggeriet omkring gårdhaver og stiforløb. Udearealerne indeholder en række forskellige aktiviteter for beboerne. 

Fælleshuset til de kommunale og regionale aktiviteter indeholder samtalerum, cafe, værksted og musikrum.

I perioden fra oktober 2014 til august 2017 er der meddelt anlægsbevillinger på i alt 76.660.100 kr. til rådgivning, køb af grund, etablering af 40 boliger, fælleshus og udearealer.

Anlægsarbejdet blev igangsat i 2017. Projektet er afleveret i sommeren 2019. Aflæggelsen af anlægsregnskabet har afventet den endelige afklaring med Vesthimmerlands kommune omkring regnskabsafslutningen på fælleshuset.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.Økonomi

I anlægsregnskabet er de samlede udgifter opgjort til 71.742.619 kr.

Der har været et mindreforbrug på 4.917.481 kr. Mindreforbruget skyldes primært den del af projektet der vedrører de 40 regionale boliger og primært på håndværkerudgiften, hvor licitationsresultatet var væsentligt lavere end den bevilling der blev meddelt. 

Der har modsat været et merforbrug på den regionale del af fælleshuset, der skyldes et tilkøb af bl.a. alarmer og supplerende rådgivning.Kommunikation og dialog
Socialudvalget 13-09-2021

Poul Møller redegjorde for regnskabet for Bostedet Aars.

Socialudvalget indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender anlægsregnskabet for Bostedet Aars.

Malene Busk Larsen og Martin Bech deltog ikke under punktet.Indstilling
Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:
  1. Godkender anlægsregnskabet.


Forretningsudvalget 11-10-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. oktober 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lone Sondrup og Per Larsen deltog ikke i sagens afgørelse.

Anlægsregnskab Aars
Revisorerklæring Aars


5. Godkendelse - Anlægsbevilling på 200,0 mio.kr. til Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-117193Resumé

Den samlede ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital udgør i løbende pris 4,9 mia.kr. Heraf udgør håndværkerrammen 3,2 mia.kr.

Regionsrådet har i perioden 2013 - august 2021 meddelt anlægsbevilling på i alt 2,8 mia.kr.

Der er nu behov for, at der frigives en anlægsbevilling som ramme for den fortsatte fremdrift, herunder aftaler vedrørende ekstraarbejder, forceringsaftaler og aftaler om forlænget byggetid.

Det indstilles, at Regionsrådet frigiver anlægsbevilling på 200,0 mio.kr.Sagsfremstilling

Ud af den samlede ramme på Nyt Aalborg Universitetshospital på ca. 4,9 mia.kr. (løbende priser) udgør håndværkerrammen i alt ca. 3.2 mia .kr.

Af håndværkerrammen har Regionsrådet løbende gennem perioden 2013-2021 meddelt anlægsbevillinger på i alt ca. 2.8 mia. kr., hvilket navnlig er sket i forbindelse med godkendelse af licitationsresultater på de enkelte delprojekter.

De tidligere meddelte bevillinger er nu fuldt ud disponeret i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftaler mv. 

Der er derfor nu behov for, at der frigives en anlægsbevilling som ramme for den fortsatte fremdrift, herunder aftaler vedrørende ekstraarbejder, forceringsaftaler og aftaler om forlænget byggetid.

Det drejer sig i særlig grad om den fortsatte fremdrift på apteringsentrepriserne (gulvarbejde, lofts- og vægarbejder og malerarbejde) samt installationsentrepriserne (el, vand, varme, køling, brandalarm, sikringsanlæg m.m.)

Der ansøges på den baggrund om en rammebevilling på i alt 200 mio. kr.

Der vil blive fremsendt ansøgning om meddelelse af anlægsbevillinger på den resterende del af håndværkerrammen i tilknytning til afholdelse af licitationer på  de sidste bygge- og anlægsentrepriser, herunder landskabsprojektet, som omfatter anlæggelse af parkeringspladser, veje/stier, belysning og grønne områder.

Finansiering af anlægsbevillingen vil kunne anvises via det afsatte budget til håndværkerarbejder indenfor kvalitetsfondsprojektets totalramme.

Det bemærkes, at de nævnte beløb ikke omfatter den anslåede overskridelse af projektets totalramme, som i henhold til den seneste månedsrapport udgør ca. 198 mio. kr.Økonomi
Bevillingen på 200,0 mio.kr. anvises inden for den samlede ramme på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Kommunikation og dialog
Sagen har været behandlet i Politisk Følgegruppe den 6. oktober 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender at en anlægsbevilling på 200,0 mio.kr. til Nyt Aalborg Universitetshospital frigivesForretningsudvalget 11-10-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. oktober 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lone Sondrup og Per Larsen deltog ikke i sagens afgørelse.6. Godkendelse - Anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning til renovering og udarbejdelse af hovedstrukturplan til Neurorehabiliteringen i Brønderslev

Journalnr. 2018-003432Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til antagelse af rådgiver til igangsætning af udbuddet til renovering af Neurorehabiliteringen i Brønderslev samt antagelse af rådgiver til at stå for udarbejdelsen af en hovedstrukturplan for matriklen.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.Sagsfremstilling

Den 24. november 2020 godkendte et flertal i Regionsrådet, at Neurorehabiliteringen i Region Nordjylland fortsat skal varetages i de bygningsmæssige rammer i henholdsvis Brønderslev, Frederikshavn og Thisted.

På den baggrund igangsættes en renovering af Neurorehabiliteringen i Brønderslev ud fra de rammer som blev politisk godkendt i Regionsrådet i juni 2021.

Beslutningen blev, at det afsatte anlægsbudget i 2021 og 2022 på i alt 30,0 mio. kr. fastholdes, som beskrevet i Senarie 2 med henblik på fase 1 af modernisering af de fysiske rammer for Neurorehabiliteringen i Brønderslev.  Herudover blev det besluttet, at der udarbejdes en samlet hovedstrukturplan for de fremtidige disponeringer på matriklen.

Der er på investeringsoversigten til budget 2021 afsat 30 mio. kr., fordelt med 5 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i 2022.

Der skal antages to rådgivere:

Endelig reserveres et mindre anlægsbeløb til supplerende undersøgelser, rådgivning og vurderinger i forbindelse med udbuddet af renoveringsopgaven.

Rådgiverne skal koordinere rådgivningsarbejdet tæt for at sikre sammenhæng og synergi mellem de kortsigtede renoveringsopgaver og hovedstrukturplanens perspektiver.Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udbuddet af renoveringen af de fysiske rammer.

Den finansielle dækning af anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr. kan anvises på anlægsbudget 2021 af de anlægsmidler, der er afsat til Neurohabilitering.

Såfremt ydelserne til rådgivningen til hovedstrukturplansarbejdet overstiger det estimerede niveau, kan der anvises yderligere finansiering fra anlægskontoen "Forundersøgelser".Kommunikation og dialog

Sagen har været drøftet på  møde det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland den 1. oktober 2021.

Anlægsbevillingen er sendt i høring i Byggeudvalget sideløbende med, at sagen er fremsendt til Forretningsudvalget.

Tilbagemeldingen fra Byggeudvalget vil foreligge til Forretningsudvalgsmødets behandling af sagen mandag den 11. oktober 2021.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til antagelse af rådgiver til igangsætning af udbuddet til renovering af Neurorehabiliteringen i Brønderslev samt antagelse af rådgiver til at stå for udarbejdelsen af en hovedstrukturplan for matriklenForretningsudvalget 11-10-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. oktober 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lone Sondrup og Per Larsen deltog ikke i sagens afgørelse.